Rorátne sv. omše, „roráty“

V pondelok 3.12.2018 sme v našom farskom kostole začali sláviť rorátne sv. omše.  Veriaci podľa dávnej tradície prichádzali na sv. omšu so zapálenými kahancami, ktoré si niesli zo svojich domovov.  Na úvod sv. omše kňaz zaspieval latinskú adventnú pieseň zo 16. st. „Rorate, caeli desuper et nubes pluant iustum“- Roste nebesia z výsosti, oblaky nech pršia spravodlivého. Svätá omša sa slávila len za svetla horiacich sviec, ktoré pripomínali, že sa veriaci ľud pripravuje na narodenie Ježiša Krista- Svetla sveta. Po záverečnom požehnaní sa spoločne zaspievala modlitba Anjel Pána a veriaci sa rozišli do svojich príbytkov podobne ako pred omšou-  so svetlom zažatých sviec.

Čítaj viac

Odpustová slávnosť

V nedeľu 2.12. sme v našej farnosti slávili odpustovú slávnosť sv. Ondreja. Slávnostnej sv. omši o 10:00 predsedal Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita, ktorý pri tejto príležitosti uviedol do úradu farára doterajšieho správcu farnosti duchovného otca Mareka Ondreja, ktorý si pred ním obnovil kňazské sľuby, vyznal vieru a zložil predpísanú prísahu.

Otec arcibiskup pripomenul, že otec Marek sa narodil vo februári a má 37 rokov. Je kňazom dvanásť rokov a pôsobil ako kaplán v Kokošovciach. Vo Svidníku, v Moldave nad Bodvou. Potom bol poslaný na štúdiá kánonického práva do Ríma, ktoré ukončil ako Doktor. Zároveň mal ďalšie doplnkové štúdia na Rímskej Rote, kde po záverečných skúškach dosiahol titul advokát Apoštolského Tribunálu Rímskej Roty.

Čítaj viac

Slávnosť sv. Ondreja

V piatok, 30. novembra sa vo farskom kostole na Podhradovej slávila sv. omša z príležitosti sviatku patróna chrámu aj farnosti sv. Ondreja, apoštola. Na tento deň sme sa pripravovali celý mesiac november a zvlášť počas Novény – posledných deviatich dní. Duchovný otec Marek znovu zveril sv. Ondrejovi celú farnosť a požehnal olej, ktorým boli na konci sv. omše pomazaní prítomní veriaci – deti, mládež, rodičia, seniori.

Každý posledný pondelok v mesiaci o 18:00  sa budeme modliť ku sv. Ondrejovi za chorých, trpiacich na akékoľvek neduhy a prosiť ho o pomoc a uzdravenie, ktorých  následne budú kňazi mazať olejom sv. Ondrej. Apoštol Ondrej je mocným ochrancom proti každému zlu, a preto sa na pomazaných olejom bude zvolávať pomoc a ochrana Všemohúceho Boha na príhovor sv. Ondreja, apoštola.

Fotografie z tejto slávnosti nájdete v sekcii galéria. Sledujte galériu aj naďalej, pretože ďalšie budú postupne pribúdať.

Menovanie farára

Mons. Bernard Bober, arcibiskup – metropolita menoval dňa 27.11. do úradu farára farnosti sv. Ondreja, apoštola v Košiciach na Podhradovej dp. Marek Ondreja, doterajšieho farského administrátora (správcu farnosti).

V dekréte o menovaní farára uvádza nasledovné: „Po zvážení všetkých okolností a vašich schopností náležite vykonávať farskú starostlivosť týmto dekrétom Vás od 30. Novembra 2018 menujem za farára so všetkými právami a povinnosťami vo farnosti sv. Ondreja v Košiciach, ktorú ste doteraz spravovali ako farský administrátor“.

Pozvanie na odpustovú slávnosť a uvedenie do úradu farára

V nedeľu 2.12.2018 o 10:00 slávime odpustovú sv. omšu k úcte sv. Ondreja, apoštola, patróna farského chrámu a farnosti. Ako hlavného celebranta privítame Mons. Bernarda Bobera, košického arcibiskupa a metropolitu. Kazateľom bude pápežský kaplán Mons. Pavol Marton, rektor pápežskej baziliky minor sv. Egídia, ktorý je zároveň bardejovským farárom a dekanom.

Hudobne bude slávnosť sprevádzať Zbor sv. Cecílie pod vedením Viliama Gurbaľa.

Pri tejto slávnosti bude po zložení predpísanej prísahy a Vyznaní viery do úradu farára uvedený dp. Marek Ondrej.