Týždeň za jednotu kresťanov

Od 18.01.- 25.01.2021 prebieha Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Pozývame vás na cestu modlitby, či už jednotlivo alebo v rámci svojich rodín alebo spoločenstiev.

Týždeň modlitieb pripravila mníšska komunita z Grandchamp. Témou na tento rok je Zostaňte v mojej láske a budete prinášať veľa ovocia (porov. Ján 15, 5 – 9). Téma vyjadruje tiež povolanie komunity k modlitbe, zmiereniu a jednote v Cirkvi i ľudskej rodine.

Na jednotlivé dni v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov 2021 boli vybrané nasledujúce citáty zo Svätého Písma:

1. deň: Povolaní Bohom: „Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás“ (Ján 15, 16a)

2. deň: Vnútorne dozrievať: „Zostaňte vo mne aja zostanem vo vás“ (Ján 15, 4a)

3. deň: Vytvárať jedno telo: „Milujte sa navzájom tak, ako som vás miloval ja“ (Ján 15, 12b)

4. deň: Spoločne sa modliť: „Už vás nenazývam sluhami […] Nazval som vás priateľmi“ (Ján 15, 15)

5. deň: Nechať sa premeniť Slovom: „Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal“ (Ján15, 3)

6. deň: Prívetivo prijímať iných: „Choďte a prinášajte ovocie, aby vaše ovocie zostávalo“ (Ján 15, 16b)

7. deň: Rásť v jednote: „Ja som vinič, vy ste ratolesti“ (Ján 15, 5a)

8. deň: Zmieriť sa s celým stvorenstvom: „Aby moja radosť bola vo vás a aby vaša radosť bola úplná“ (Ján 15, 11)

Pre tých, ktorí chcú svoje modlitby obohatiť o hlbšie rozjímanie, pripravila Komisia pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví a Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov materiál v podobe biblického čítania, zamyslení a modlitieb. Nájdete ho na tomto odkaze.

zdroj: ekumenake.rimkat.sk

Pre dušu – nedeľné zamyslenie

Milí priatelia,

prinášame vám opäť duchovný pokrm pre dušu v podobe nedeľného zamyslenia nášho duchovného otca Mareka v rámci cyklu Pre dušu.


V 2. nedeľu v období cez rok sa nám o. Marek prihovára z Cintorína sv. Rozálie v Košiciach.
Téma na dnešný večer: „Biela perina

Link na videonahrávku nájdete tu alebo na našom farskom youtube kanáli farnosť sv. Ondreja.

Prajeme sebe i vám veľa pekných zážitkov s tou spomínanou Božou „bielou perinou“, ale i s tými našimi k sebe navzájom.

Rok sv. Jozefa

Pápež František vyhlásil mimoriadny Rok sv. Jozefa pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia ženícha Panny Márie za patróna celej Cirkvi. Urobil tak dňa 08. decembra 2020 apoštolským listom Patris corde (S otcovským srdcom), v ktorom svätého Jozefa opisuje charakteristikami „milovaný otec“, „nežný a láskavý“, „poslušný“, „prijímajúci“, „tvorivo odvážny“, „pracovitý“ a držiaci sa v úzadí – „v tieni“.

O vyhlásenie svätého Jozefa za patróna Katolíckej cirkvi sa postaral bl. pápež Pius IX. dekrétom Quemadmodum Deus z 8. decembra 1870. Mimoriadny Rok sv. Jozefa, ktorý ustanovil pápež František na oslávenie 150. výročia tejto udalosti, potrvá do 08. decembra 2021.

Slovenský preklad apoštolského listu si múžete prečítať tu:

Spolu so zverejnením apoštolského listu Patris corde vyšiel i príslušný dekrét Apoštolskej penitenciárie, ktorým sa na obdobie slávenia Roka svätého Jozefa udeľuje dar mimoriadnych odpustkov. Dekrét je pozvaním pre veriacich využiť obdobie, ktoré potrvá do 8. decembra 2021, na „denné posilňovanie svojho života viery v uskutočňovaní Božej vôle naplno,“ podľa vzoru svätého Jozefa:

„Všetci veriaci tak budú mať možnosť usilovať sa prostredníctvom modlitieb a dobrých skutkov, aby za pomoci sv. Jozefa, hlavy nebeskej rodiny z Nazareta, nadobúdali útechu a úľavu od ťažkých ľudských a sociálnych súžení, ktoré dnes postihujú súčasný svet.“

Úplné odpustky môžu veriaci získať:

  • za bežných podmienok (sviatostná spoveď, eucharistické prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca), ak sa s duchom strániacim sa akéhokoľvek hriechu zúčastnia na prežívaní Roka sv. Jozefa pri určených príležitostiach a určeným spôsobom.
  • ak sa na príhovor sv. Jozefa budú modliť za Cirkev trpiacu prenasledovaním zvonka či zvnútra (ad intra a ad extra) a za úľavu všetkých kresťanov, ktorí znášajú akúkoľvek formu prenasledovania. Ak patria k latinskému obradu, urobia tak Litániami k sv. Jozefovi, v prípade byzantského obradu Akatistom k sv. Jozefovi (alebo jeho časťou), prípadne inou modlitbou k sv. Jozefovi vlastnou ich liturgickej tradícii.odpustky sa udeľujú napríklad tým, ktorí budú aspoň 30 minút meditovať o modlitbe Otčenáš alebo sa zúčastnia na duchovnej obnove trvajúcej aspoň jeden deň, ktorej súčasťou je meditácia o sv. Jozefovi.
  • ak podľa príkladu sv. Jozefa vykonajú telesný alebo duchovný skutok milosrdenstva. Rodiny a snúbenci, ktorí sa budú spolu modliť ruženec. Podobne tí, ktorí dennodenne zveria svoju činnosť do ochrany sv. Jozefa a každý veriaci, ktorý bude modlitbami prosiť o príhovor remeselníka z Nazareta, aby ten, kto hľadá prácu, mohol nájsť zamestnanie, a aby práca všetkých bola dôstojná.
  • „Aby sme znovupotvrdili univerzálnosť patronátu sv. Jozefa nad Cirkvou, ako prídavok k vyššie uvedeným príležitostiam, Apoštolská penitenciária udeľuje úplne odpustky veriacim, ktorí sa pomodlia akúkoľvek legitímne schválenú modlitbu alebo úkon úcty ku sv. Jozefovi, napríklad „K tebe sa utiekame, sv. Jozef“, osobitne pri príležitosti 19. marca a 1. mája, na sviatok Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa, v Nedeľu sv. Jozefa (podľa byzantskej tradície), v 19. deň každého mesiaca či v každú stredu – deň zasvätený pamiatke svätca podľa latinskej tradície.
  • v aktuálnom kontexte zdravotnej pohotovosti sa dar úplných odpustkov osobitne rozširuje na seniorov, chorých, zomierajúcich a na všetkých tých, ktorí z oprávnených dôvodov nemajú možnosť vyjsť z domu a ktorí s duchom vzdialeným od akéhokoľvek hriechu a s úmyslom splniť, hneď ako to bude možné, tri bežné podmienky, doma alebo tam, kde sa povinne zdržiavajú, vykonajú zbožný skutok na počesť sv. Jozefa – útechy chorých a patróna dobrej smrti – obetujúc s dôverou Bohu bolesti a problémy svojho života.“

zdroj: vaticannews.va, tkkbs.sk, foto: Svätý Jozef (Mariotto di Nardo, Vatikánske múzeá)

Pre dušu- 5. deň duchovnej obnovy s o. Marekom

Milí priatelia,

dnes večer vás pozývame na posledné stretnutie v rámci duchovnej obnovy s naším duchovným otcom Marekom v cykle Pre dušu.

Téma dnešného večera je „Život„.

Video si môžete pozrieť na tomto odkaze.

Najbližšie sa nám duchovný otec Marek prihovorí na budúcu nedeľu v nedeľnom zamyslení. Tešíme sa na stretnutie s vami!

Ďakujeme o. Marekovi za vzácne a silné slová viery a povzbudenia, ktoré nám počas tejto malej duchovnej obnovy ponúkal. Nech sú pre nás posilou a svetlom do dní, ktoré máme pred sebou.

Pre dušu – 4. deň duchovnej obnovy s o. Marekom

Milí priatelia,

pozývame vás vypočuť si štvrté zamyslenie nášho duchovného otca Mareka v rámci cyklu Pre dušu.

Dnes večer je témou duchovnej obnovy „Cesta„.

Link na video si môžete pozrieť tu alebo na kanáli youtube farnosť sv. Ondreja.

Nech Pán Ježiš kráča s nami na každej ceste, ktorou pôjdeme!

Pre dušu- 3. deň duchovnej obnovy s o. Marekom

Milí priatelia,

dnes večer vás opäť pozývame vypočuť si tretie zamyslenie nášho duchovného otca Mareka v rámci cyklu Pre dušu.

Téma dnešného večera: „Zmena„

Link na video tu: alebo na kanáli youtube farnosť sv. Ondreja.

Nech nám Pán dáva silu a pevnú vôľu meniť svoje ja tým dobrým smerom.

Pre dušu – 2. deň duchovnej obnovy s o. Marekom

Milí priatelia,

pozývame vás vypočuť si druhé večerné zamyslenie nášho duchovného otca Mareka v rámci cyklu Pre dušu.

Dnes sa nám prihovorí na tému: „Čo z toho máme?

Link na video tu: alebo na kanáli youtube farnosť sv. Ondreja.

Prajeme vám požehnaný čas s Pánom.

Pre dušu – duchovná obnova s o. Marekom

Milí priatelia,
v tomto čase, kedy sa nemôžeme stretávať osobne v našich chrámoch, nás duchovný otec Marek pozýva k malej duchovnej obnove. Od sviatku Zjavenia Pána po Nedeľu krstu Pána sa nám prihovorí a podelí sa s nami o niekoľko myšlienok na povzbudenie v programe s názvom Pre dušu.

Téma na dnes: Priateľstvo


Videonahrávky si môžete pozrieť na odkaze, ktorý zverejníme každý večer po 18.00 hod na našej farskej stránke a na kanáli youtube farnosť sv. Ondreja.
Tešíme sa na stretnutie a na niečo dobré pre dušu. 

Link na video

Slávnosť Bohorodičky Panny Márie s o. biskupom Forgáčom

V prvý januárový deň, kedy sme v Cirkvi slávili Slávnosť Bohorodičky Panny Márie, sme mali v našej farnosti vzácnu návštevu- otca biskupa Mareka Forgáča. Aj keď sme sa kvôli novým nariadeniam vlády nemohli stretnúť osobne, svätú omšu bolo možné sledovať aspoň prostredníctvom online prenosu. Spolu s o. biskupom koncelebrovali túto slávnostnú sv. omšu naši duchovní otcovia, pán farár Marek Ondrej a pán kaplán Blažej Revický. Prinášame vám v krátkosti hlavné myšlienky, ktorými nás o. biskup na začiatok nového roka prišiel povzbudiť.

Otec biskup nám predostrel pohľad na udalosť narodenia Ježiša Krista skrze optiku Panny Márie. Máriu predstavil ako tú, ktorá všetko, čo sa dialo pri narodení Pána Ježiša, zachovávala vo svojom srdci. Mária, na rozdiel od ostatných zúčastnených, nebola „aktívnou“ osobou v celom tom príbehu, ale naopak, všetky tieto veci si uchovávala vo svojom srdci, pomenoval to pojmom uzobranie srdca. Toto vnútorné prežívanie zároveň položil do kontrastu s dynamikou konania pastierov- ktorých, na rozdiel od Ježišovej matky, Písmo zachytáva pri vykonávaní viacerých činností – ponáhľali sa, našli, vyrozprávali, chválili, oslavovali… Práve aktuálne dianie okolo nás možno pozýva k tomuto Máriinmu spôsobu prežívania- hľadať súvislosti toho,čo sa deje, vo svojom vnútri, zahĺbiť sa do rozmýšľania nad udalosťami okolo nás vo svojom srdci. Tiež poukázal na inú symboliku sviatku Panny Márie- Mária ako panna- jednak ako jedno z tajomstiev našej viery a jednak ako symbol vernosti, nerozdeleného srdca. V Starom zákone bol vyvolený národ, ktorý bol verný Bohu, nazývaný pannou. A naopak, ak bol ľud neverný, označoval sa za neviestku. Preto i kresťan, ktorý je verný Bohu, Cirkvi, hodnotám, vzťahom, je ako panna. Otec biskup nás všetkých pozýva k takejto vernosti počas nasledujúceho roka. Aby sme aj po opätovnom otvorení chrámov prišli k Pánovi a zotrvali vo vernosti.

Druhým posolstvom pre veriacich bolo upriamenie pozornosti na meno Ježiš, čo znamená Pán vyslobodzuje. V písme sa vyskytujú odlišné spôsoby či situácie vyslovenia jeho mena. Ježišovo meno zvolávali na jednej strane tí, ktorí ho prosili o uzdravenie či dokonca o záchranu svojej duše. Boli však aj hlasy hovoriace čo ťa do nás Ježiš. Keď prichádzajú ťažké časy, aj dnes, zvlášť i v tejto dnešnej kríze, máme príležitosť zvolať na Ježiša. To vyslovenie mena Ježiš, nech je však radšej tou prvou možnosťou, a to v zmysle Ježišu, spomeň si na nás. Lebo toto meno je jediné, ktoré nám prinesie pomoc a uzdravenie.

Po príhovore o. biskupa sme si vypočuli pastiersky list otcov biskupov Slovenska. V ňom nás vyzvali, aby sme svoj pozitívny vzťah k Bohu dávali na prvé miesto našich snažení. Aby sme vyznávali vieru a zostávali verní Bohu v našom každodennom živote. Ale tiež, aby sme svoju príslušnosť ku katolíckej Cirkvi nezapreli ani pri sčítaní ľudu, ktoré nás onedlho čaká. Otcovia biskupi pozvali veriacich k tomu, aby žehnali druhým, nepreklínali, aby boli požehnaním pre druhých. /Celé znenie pastierskeho listu si môžete prečítať tu:/

V závere bol o. biskup obdarovaný kyticou ruží, ktoré sú jedným zo symbolov našej patrónky sv. Rozálie. Otec Marek mu poďakoval za prítomnosť medzi nami a slová povzbudenia a zaprial do nového roka veľa milostí, zdravia, síl, radosti a dôveru v Božiu pomoc a pomoc Nebeskej Matky. Otec biskup sa rozlúčil podobne s vyslovením požehnania všetkým členom farnosti i ostatným veriacim. Zároveň zaželal, aby sme všetko ťažké, čo v tomto roku príde, dokázali s Božou pomocou premeniť na požehnanie v našom živote. Osobitne tak zaželal aj našim duchovným otcom a zveril ich do rúk dobrého Boha a Nebeskej Matky Márie.

S vďakou za rok 2020

Tak ako predošlé roky, i v posledný deň roku 2020 sme v našom farskom spoločenstve ďakovali za všetky dobrá a požehnania, ktoré nám Pán dal. Napriek neľahkému roku, ktorý nám priniesol aj veľa strát, obmedzení či trápenia, boli sme v úvode pozvaní spomenúť si na to dobré, čo Pán iste každému z nás dal. Svätú omšu celebroval náš duchovný otec Marek Ondrej a koncelebroval duchovný otec Radoslav Lojan, za prítomnosti veriacich v chráme i divákov prostredníctvom online prenosu. Na záver sme spievali slávnostné Te deum, s ktorým sa v tento deň spája možnosť získania odpustkov.

V príhovore o. Marek pripomenul, na čo by sme mali v týchto chvíľach pamätať a o čo sa usilovať, aby sme cítili posilu a dôveru v Božiu prítomnosť. Zaznievali najmä slová radosť, vernosť a požehnanie. Radosť v súvislosti s narodením dieťaťa menom Emanuel- Boh s nami. Napriek náročnej situácii, ktorej sme minulý rok čelili, vianočné sviatky zostali sviatkami narodenia Božieho dieťaťa. Dieťaťa, z príchodu ktorého mali radosť nielen Mária a Jozef,ale aj pastieri, obyvatelia Betlehema a ďalšie generácie ľudí na celom svete. Malého dieťa, v ktorom všetci videli symbol nádeje. Ďalej sa v úvahe dotkol sľubu vernosti. Keď si dvaja mladí ľudia sľúbia vernosť v manželstve, je to veľká radosť pre nich i pre ich rodičov. Krízy však preveria tento sľub a niekedy sa stane, že títo manželia svoj sľub porušia a nezotrvajú ďalej v tomto záväzku, ktorý si dali. Tak podobne preverí kríza aj vzťah človeka k Bohu. Aj táto doba nás priam vedie k tomu, aby sme pochybovali o Božej dobrote, o tom , či je Boh verný, keď sa deje okolo nás to všetko. Boh však odpovedá, no iným spôsobom ako by možno niekto očakával. Boh sa nám prihovára cez prítomnosť dieťaťa, ktoré prichádza na svet a s ním radosť, nádej a uistenie, že Boh je verný, že nás prevedie aj cez túto krízu. Otec Marek nás vyzval, aby sme do nového roka vstupovali s touto nádejou Božej vernosti, s dôverou, že s ním zvládneme všetko. Pozval nás, aby sme pri želaniach šťastia a zdravia do nového roka, pripájali aj úprimné slová požehnania všetkým, komu budeme priať. Ale tiež aby sme požehnanie adresovali aj chorým, zdravotníkom, duchovným pastierom, politikom či zomierajúcim. Aby sme si vzájomne želali dobro a to, aby nám to Božie dieťa prinieslo uzdravenie nielen od korony, ale najmä nás uzdravovalo od neduhov ako je nenávisť, neláska, egoizmus, hnev, neúcta, nevraživosť, a pod. Nech zvíťazí nad tým všetkým to dieťa, ktoré už raz zvíťazilo na kríži…

Popri vďake Bohu za to všetko, čo sme mu každý sám za seba i spoločne predostreli počas tejto svätej omše či týchto posledných dní roka, chcem v mene nás farníkov, pridať ešte jedno poďakovanie. A to Vám, o. Marek, za to, že ste v tom náročnom a neistom čase s nami boli, nakoľko to bolo možné. Hoci to ani pre Vás nebolo iste jednoduché, nezabúdali ste na to, byť pri svojich veriacich, hoci len na diaľku, cez slová povzbudenia, každodenné modlitby, online prenosy omší, podávanie sv. prijímania, adorácie či neskôr aj možnosti účasti na sv. omšiach. Ďakujeme za obety, ktoré ste neraz priniesli aj nad rámec svojich povinností. Jednou z nich bolo i nočné bdenie v čase dušičiek. Takisto sme veľmi vďační za duchovného otca Rada a duchovného otca Blažeja, ktorí prichádzali a slúžili, nakoľko to bolo potrebné. Zo srdca vám, naši duchovní otcovia, ďakujeme za vašu vytrvalú, láskavú a obetavú službu! Nech vás naďalej Pán sprevádza, posiňuje a chráni, nech vás požehnáva a obdarúva pevnou vierou, múdrosťou, silou, zdravím a radosťou v každý deň nového roka! Svätý Ondrej a svätá Rozália nech orodujú za vás!