Detská sv. omša a moderovaná adorácia

V piatok 7.12.2018 sme v našom farskom kostole slávili detskú sv. omšu, počas ktorej medzi nás zavítal sv. Mikuláš, ktorý prišiel deťom zvestovať posolstvo o tom, že konať dobro sa vyplatí a zároveň deťom zadal domácu úlohu na celé adventné obdobie a to prípravu ozdôb v červenej farbe na
vianočný stromček, ktorý bude darčekom pre Ježiška. Po sv. omši každé dieťa dostalo od sv. Mikuláša sladké prekvapenie. Následne o. Marek spolu s mladými a ďalšími veriacimi adorovali slovom aj piesňou pred eucharistickým Kristom. Spoločne sme chválili Pána za dar viery v našich rodinách a prosili sme nebeského Otca, aby ochraňoval všetkých ľudí z našej farnosti a sprevádzal ich svojim požehnaním.

Adventný večer s Božím slovom

Vo štvrtok 6.12.2018 sme v našom farskom kostole slávili rorátnu sv. omšu, po ktorej nasledoval adventný večer s Božím slovom. V krátkosti nám o. Marek vysvetlil ako sa modliť pomocou Božieho slova. Následne sme spoločne meditovali nad úryvkom z Lukášovho evanjelia o vzkriesení naimského mládenca. Zamýšľali sme sa nad tým, čo nám tento úryvok hovorí do našich životov, pričom sme si daný text viackrát prečítali a postupne zapájali aj našu fantáziu a konfrontovali sme rôzne životné
situácie s týmto úryvkom z Božieho slova. Počas adventného obdobia budú takéto večeri s Božím slovom každý štvrtok po sv. omši.

Rorátne sv. omše, „roráty“

V pondelok 3.12.2018 sme v našom farskom kostole začali sláviť rorátne sv. omše.  Veriaci podľa dávnej tradície prichádzali na sv. omšu so zapálenými kahancami, ktoré si niesli zo svojich domovov.  Na úvod sv. omše kňaz zaspieval latinskú adventnú pieseň zo 16. st. „Rorate, caeli desuper et nubes pluant iustum“- Roste nebesia z výsosti, oblaky nech pršia spravodlivého. Svätá omša sa slávila len za svetla horiacich sviec, ktoré pripomínali, že sa veriaci ľud pripravuje na narodenie Ježiša Krista- Svetla sveta. Po záverečnom požehnaní sa spoločne zaspievala modlitba Anjel Pána a veriaci sa rozišli do svojich príbytkov podobne ako pred omšou-  so svetlom zažatých sviec.

Názov roráty pochádza z prvých slov vyššie spomínanej piesne. Sú súčasťou adventného obdobia a slávia sa ku cti Panny Márie. Zväčša sa slúžia skoro ráno,  pred svitaním, avšak po II. Vatikánskom koncile je možné slúžiť tieto omše aj večer.

V našom kostole sa rorátne sv. omše budú slúžiť do 16.decembra, a to v pondelky, utorky, štvrtky a piatky o 18.hod. Veriaci si na sv. omšu môžu priniesť kahance so zažatými sviecami.

 

Fotografie z pondelka 3.12. môžete nájsť v sekcii galéria.

Odpustová slávnosť

V nedeľu 2.12. sme v našej farnosti slávili odpustovú slávnosť sv. Ondreja. Slávnostnej sv. omši o 10:00 predsedal Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita, ktorý pri tejto príležitosti uviedol do úradu farára doterajšieho správcu farnosti duchovného otca Mareka Ondreja, ktorý si pred ním obnovil kňazské sľuby, vyznal vieru a zložil predpísanú prísahu.

Otec arcibiskup pripomenul, že otec Marek sa narodil vo februári a má 37 rokov. Je kňazom dvanásť rokov a pôsobil ako kaplán v Kokošovciach. Vo Svidníku, v Moldave nad Bodvou. Potom bol poslaný na štúdiá kánonického práva do Ríma, ktoré ukončil ako Doktor. Zároveň mal ďalšie doplnkové štúdia na Rímskej Rote, kde po záverečných skúškach dosiahol titul advokát Apoštolského Tribunálu Rímskej Roty.

V závere mu poprial veľa síl k službe vo farnosti ale aj iným úlohám pre arcidiecézu ako sú: práca na Metropolitnom súde v Košiciach, či postulácia blahorečenia Anny Kolesárovej. Veriacim pripomenul, že je aktuálna výzva stavby pastoračného centra a žiadal ich o pomoc a súčinnosť k jej naplneniu.

Hlavným kazateľom bol Mons. Pavol Marton, ktorý vyzval spoločenstvo k odvahe a vernosti vo vyznávaní viery.

Na slávnosti bolo prítomných viac kňazov, predstavitelia novozvolenej samosprávy ako aj množstvo veriacich z Košíc ale aj iných miest.

 

Fotografie z tejto slávnosti nájdete v sekcii galéria. Sledujte galériu aj naďalej, pretože ďalšie budú postupne pribúdať.

Slávnosť sv. Ondreja

V piatok, 30. novembra sa vo farskom kostole na Podhradovej slávila sv. omša z príležitosti sviatku patróna chrámu aj farnosti sv. Ondreja, apoštola. Na tento deň sme sa pripravovali celý mesiac november a zvlášť počas Novény – posledných deviatich dní. Duchovný otec Marek znovu zveril sv. Ondrejovi celú farnosť a požehnal olej, ktorým boli na konci sv. omše pomazaní prítomní veriaci – deti, mládež, rodičia, seniori.

Každý posledný pondelok v mesiaci o 18:00  sa budeme modliť ku sv. Ondrejovi za chorých, trpiacich na akékoľvek neduhy a prosiť ho o pomoc a uzdravenie, ktorých  následne budú kňazi mazať olejom sv. Ondrej. Apoštol Ondrej je mocným ochrancom proti každému zlu, a preto sa na pomazaných olejom bude zvolávať pomoc a ochrana Všemohúceho Boha na príhovor sv. Ondreja, apoštola.

Fotografie z tejto slávnosti nájdete v sekcii galéria. Sledujte galériu aj naďalej, pretože ďalšie budú postupne pribúdať.

Menovanie farára

Mons. Bernard Bober, arcibiskup – metropolita menoval dňa 27.11. do úradu farára farnosti sv. Ondreja, apoštola v Košiciach na Podhradovej dp. Marek Ondreja, doterajšieho farského administrátora (správcu farnosti).

V dekréte o menovaní farára uvádza nasledovné: „Po zvážení všetkých okolností a vašich schopností náležite vykonávať farskú starostlivosť týmto dekrétom Vás od 30. Novembra 2018 menujem za farára so všetkými právami a povinnosťami vo farnosti sv. Ondreja v Košiciach, ktorú ste doteraz spravovali ako farský administrátor“.

Sviatok sv. Ondreja a požehnanie oleja

V piatok 30. novembra slávime sviatok sv. Ondreja, apoštola, patróna našej farnosti a farského chrámu. Na tento veľký deň sa pripravujeme už celý mesiac november a zvlášť posledných deväť dní. V prvý deň Novény (deviatnika) sme priniesli k soche sv. Ondreja olivový olej. Apoštol Ondrej zomrel mučeníckou smrťou v Patrase v Grécku.  Tam vydal svedectvo a vyznal svoju lásku k Ježišovi vyliatím vlastnej krvi. Aj práve preto, olej, ktorý požehnáme v deň jeho sviatku, v piatok 30. novembra 2018 pri sv. omši o 18:00, je pôvodom z Grécka. Je však zmiešaný s nardovým olejom zo Svätej zeme, kde Ondrej počul ako prvý z učeníkov Ježišove slovo: „Poď za mnou!“ Nasledoval Ho hneď a zároveň pozval aj ostatných. Vo Svätej zemi sa Ondrej ponúkol Ježišovi, aby s ním mohol písať príbeh Božieho kráľovstva. Ondrej a ostaní apoštoli k tomu dostali od Krista veľké dary. Evanjelista Lukáš to popisuje takto: „Zvolal Dvanástich a dal im silu i moc nad všetkými zlými duchmi a liečiť neduhy. Potom ich poslal hlásať Božie kráľovstvo a uzdravovať chorých (Lk 9, 1-2)“.

Apoštol Ondrej ostal svojmu majstrovi verný až po smrť. Dary, ktoré Ježiš dáva sú neodvolateľné. Ondrej pokračuje byť apoštolom. Aj po svojej fyzickej smrti neustále má moc nad všetkými zlými duchmi, či liečiť neduhy. V tejto viere a zároveň v dôvere v pomoc nášho patróna požehnáme olej, ktorým budeme mazať všetkých, ktorí veria v Božiu pomoc na príhovor svätých. Budeme ho požehnávať raz v roku, a to práve na sviatok sv. Ondreja. Pravidelne, raz mesačne (posledný pondelok v mesiaci) budeme ním po votívnej omši o sv. Ondrejovi mazať všetkých, ktorí túžia po požehnaní, po telesnom, či duševnom uzdravení, oslobodení, ako aj po ochrane proti každému zlu. Nech nás sv. Ondrej žehná a ochraňuje!

Pozvanie na odpustovú slávnosť a uvedenie do úradu farára

V nedeľu 2.12.2018 o 10:00 slávime odpustovú sv. omšu k úcte sv. Ondreja, apoštola, patróna farského chrámu a farnosti. Ako hlavného celebranta privítame Mons. Bernarda Bobera, košického arcibiskupa a metropolitu. Kazateľom bude pápežský kaplán Mons. Pavol Marton, rektor pápežskej baziliky minor sv. Egídia, ktorý je zároveň bardejovským farárom a dekanom.

Hudobne bude slávnosť sprevádzať Zbor sv. Cecílie pod vedením Viliama Gurbaľa.

Pri tejto slávnosti bude po zložení predpísanej prísahy a Vyznaní viery do úradu farára uvedený dp. Marek Ondrej.