Prvé stretnutie birmovancov

Pozývame birmovancov na prvé stretnutie, ktoré bude vo štvrtok 17.10.2019 vo farskom kostole. Začne sa modlitbou sv. ruženca o 18.00 hod, po nej bude nasledovať svätá omša a úvodné stretnutie. Účasť je nutná.

„Milión detí sa modlí ruženec“

Pápežská nadácia ACN- Pomoc trpiacej cirkvi pozýva dňa 18.10.2019 všetky deti a ich rodičov, starých rodičov a učiteľov pripojiť sa k modlitbovej kampani „Milión detí sa modlí ruženec”. Deti na celom svete sa budú modliť za pokoj a jednotu, za misijné diela a za prenasledovaných kresťanov vo svete.

Kampaň sa zrodila v roku 2005 vo venezuelskom hlavnom meste Caracas. Niekoľko miestnych žien, prechádzajúc popri prícestnej kaplnke, uvidelo skupinku detí modliť sa ruženec. Pocítili vtedy skutočnú prítomnosť Panny Márie a jedna z nich si spomenula na slová svätého Pátra Pia: „Keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa zmení.”

Svätý Otec František vyhlásil október 2019 za Mimoriadny misijný mesiac. Preto aj modlitebná kampaň odpovedá na výzvu Svätého Otca a jej hlavnou témou tento rok bude práve misia. Rodičia sa môžu s deťmi zapojiť do modlitby vo svojich domovoch.

Prihlásiť sa alebo zistiť viac informácií o projekte je možné tu:

V našej farnosti sa budeme modliť s deťmi v piatok 18. októbra 2019 o 18.00 hod. Pozývame deti a rodičov farnosti k spoločnej modlitbe.

82. púť radosti

Pastoračné centrum Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom organizuje 82. púť radosti pre mladých od 15 rokov. V dôsledku zmien, ktoré nastali, sa bude konať len v sobotu 19. októbra na Gymnáziu sv. Tomáša Akvinského v Košiciach. Púť nesie názov „Rozumieš mi?“, hosťom je o. Pavol Hrabovecký, pôsobiaci na TF KU v Košiciach. Prihlasovanie je možné do 15.10.2019.

Domček slúži mladým, ktorým ponúka miesto pokoja, radosti zo stretnutia s inými, načerpanie nových síl a pookriatie na duchu. Mladí tu môžu zažiť spoločenstvo v malých skupinkách, nájdu priestor pre osobnú formáciu, duchovné rozhovory či uzdravenie zo zranení. Učia sa ako budovať pekné a čisté vzťahy, ako byť darom pre toho druhého.

Program púte a prihlasovanie tu:

Púť k ružencovej Panne Márii

Bratstvo sv. ruženca na Podhradovej Vás pozýva na prvú púť do ružencovej záhrady vo Vyšnej Šebastovej z príležitosti Slávnosti ružencovej Panny Márie. Uskutoční sa v utorok 15.10.2019.

Program:

  • 14:00 hod Biblické hudobno-poetické pásmo Horiaci krík
  • 15.00 hod Hodina milosrdenstva
  • 15.20 hod modlitba posvätného ruženca
  • 16.00 hod svätá omša, celebruje fr. Filip Ďubek OP, promotór pre ruženec

Záujemcov prosíme, aby sa zapísali na hárky, ktoré nájdu na stolíkoch pri východe z kostola.

Odchod autobusu je 15.10.2019 o 13.00 hod, cestovné je zadarmo.

Začali sa detské sv. omše

Uplynulý piatok sa v našej farnosti po prázdninovej pauze opäť začali detské sväté omše. Keďže október je mesiacom svätého ruženca, pred slávením bohoslužby sa deti predmodlievali bolestný ruženec. Aj v kázni sa o. Marek zameral práve na túto modlitbu a tú, ku ktorej sa ju modlíme, Pannu Máriu. Deti správne uhádli, že Panna Mária má domov v nebi a hoci sa mnohé chceli vybrať na návštevu tam hore, predsa len to odložili na neskôr…Do budúceho piatku majú totiž za úlohu doniesť korunku pre Nebeskú mamku, tak im prajeme veľa šikovnosti a tvorivosti 🙂

Pozývame všetky deti a ich rodičov na najbližšiu detskú svätú omšu v piatok 11. októbra o 18.00 hod.

Nový dekan TF KU v Ružomberku

Teologická fakulta KU v Ružomberku má od 1. októbra 2019 nového dekana. Slávnostnou inauguráciou v Aule sv. košických mučeníkov bol za prítomnosti predstaviteľov akademickej obce, štátnej správy, samosprávy a ďalších významných hostí do tohto úradu uvedený doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD. Slávnostnému aktu predchádzala svätá omša v seminárnom kostole sv. Antona Paduánskeho, ktorú celebroval Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup- metropolita.

Touto cestou v mene celej farnosti o. Radovi srdečne blahoželáme a vyprosujeme veľa Božieho požehnania, aby mu Duch Svätý po celý čas pomáhal uskutočňovať predsavzatia, ktoré vyslovil v slávnostnom príhovore po inaugurácii: „Hľadať pravdu a podeliť sa s ňou; podporovať poznanie prostredníctvom vzdelávania, výskumu a publikácií pedagógov TF a tak slúžiť rozvoju človeka; pracovať pre spoločný cieľ na fakulte všetkých zúčastnených a najmä pracovať zodpovedne a konať dobro s najlepším úmyslom.“

Odovzdanie relikvie Anky Kolesárovej

Vo štvrtok 19.septembra sme privítali v našom kostole vzácnu návštevu z Kyjeva. Bol ňou rektor Medzinárodného seminára v Kyjeve d.p. Roman Grek v sprievode manželov, laických misionárov. Našu farnosť navštívili z dôvodu prevzatia si relikvie bl. Anky Kolesárovej od postulátora kauzy svätorečenia tejto blahoslavenej, o. Mareka Ondreja.
Po sv. omši o. Grek v krátkom príhovore priblížil veriacim svoju službu v kyjevskom seminári, ako aj jeho aktivity a študentov. Následne podpísali s o. Marekom odovzdávací a preberací protokol a bola mu odovzdaná relikvia Anky, spolu s certifikátom o jej pravosti.

Tým sa posolstvo a svedectvo Ankinho života dostalo opäť aj za naše hranice, tentokrát na východnú stranu. Veríme, že aj na tomto mieste prinesie Anka mnoho požehnania a možno aj zázrakov v životoch miestnych, nielen mladých, veriacich.

Svätá omša za zosnulých

Najbližšiu nedeľu, 6. októbra, vás pozývame na svätú omšu za zosnulých farníkov a pochovaných na Cintoríne sv. Rozálie. Svätá omša bude obetovaná aj za všetkých zosnulých, na ktorých si prítomní veriaci počas bohoslužby spomenú. Bude sa slúžiť v Kaplnke sv. Rozálie, so začiatkom o 15.15. hod.

Celodenná poklona na prvý piatok

V piatok 4. októbra bude v našom farskom kostole celodenná poklona pred vyloženou Sviatosťou oltárnou, v čase od 9.00-18.00 hod. Pozývame vás k tichej modlitbe, meditácii či bdeniu s naším Pánom.
V prípade možnosti zostať celú hodinu prosíme, aby ste sa zapísali na hárok na nástenke.

Ruženec v mesiaci október

Mesiac október je zasvätený modlitbe posvätného ruženca. V našej farnosti sa ho budeme modliť pred večernou svätou omšou o 18.00 hod. Pozývame Vás zapojiť sa do tejto modlitby a priniesť tak zároveň Panne Márii, našej najväčšej orodovníčke, svoje prosby a úmysly, ktoré práve nosíme vo svojich srdciach.