Svätá omša za život

Košická sv. omša za život pred letnou prestávkou bude osobitne venovaná bezdetným manželom. Naším hosťom bude o. Ján Szakala, gréckokatolícky kňaz, ktorý pôsobí vo vojenskom ordinariáte. Ponúkne nám pohľad na bezdetnosť, osvetlený evanjeliovým posolstvom i vlastnou skúsenosťou. Sv. omša sa bude sláviť v jezuitskom kostole v Košiciach, 24. júna 2021 o 16:30 hod. Je to zároveň deň, kedy slávime narodenie Jána Krstiteľa z Alžbety, o ktorej hovorili, že je neplodná. Po skončení budú kňazi k dispozícii na uzdravujúcu modlitbu nad bezdetnými manželmi. Stále je možnosť sledovať aj priamy prenos na Fb stránke @kosicezazivot.

Deň otcov

Tohtoročné motto Dňa rodiny znelo „Otec nablízku“. Tretia júnová nedeľa patrí spomienke na všetkých otcov, ktorí stoja či stáli pri svojich deťoch deň čo deň. Ak je otec nablízku, nielen fyzicky, ale aj srdcom a duchom, dieťa rastie v istote, bezpečí a sebadôvere, získava od otca nevyhnutnú výbavu, s ktorou sa stáva zrelým, zodpovedným a dobrým človekom. Ak je pre nich svedectvom živej a silnej viery, odovzdáva im neoceniteľný dar na celý život.

Drahí otcovia, patrí vám dnes úprimná vďaka za to, že ste svojim deťom nablízku. Nech je vám vzorom v láske sám Nebeský Otec a nech bohato odmení vašu každodennú starostlivosť o dobro vašich detí a rodín, nech vás požehnáva a posilňuje darmi Ducha Svätého. Vyprosujeme vám aj pomoc, silu a ochranu od sv. Jozefa, patróna otcov, aby vás smelo viedol vašou otcovskou rolou.

Ako členovia Cirkvi máme však aj svojich duchovných otcov, našich kňazov. Preto aj vám, naši drahí duchovní otcovia, chceme vyjadriť úprimnú vďaku, že sa s láskou staráte o to, aby sme rástli vo viere. Za to, že môžeme cez vás spoznávať dobrotu nášho Nebeského Otca, že prinášate povzbudenie a dodávate odvahu, keď je ťažko. Nech je vám Pán stále nablízku!

15. výročie kňazskej vysviacky nášho duchovného otca Mareka

Milý otec Marek,


   pri príležitosti výročia Vašej vysviacky Vám chceme poďakovať za Vašu prítomnosť tu, v našej farnosti. Pred pätnástimi rokmi ste dostali dar služby. Dar, ktorý ste za tie roky bezpochyby s Vám príznačným veľkým zápalom zveľaďovali modlitbou, ale aj štúdiom a poznávaním seba a sveta. Dar kňazstva so sebou prináša poznanie pokory, obety, odriekania, ale aj náruč bezprostrednej Božej milosti, nádeje a pokoja. My tento dar skrz Vašu prítomnosť medzi nami žijeme. Prinášate ho v podobe úsmevu, v podobe múdrych slov na homíliach, v podobe Vašej túžby zveľadiť našu farnosť.

Ďakujeme Vám za to, že vnímate potreby farnosti ako celku, ale aj za to, že Vám nie sú ľahostajné príbehy nás, ako jednotlivcov.  Želáme Vám preto z celého srdca, aby ste tento dar, v múdrosti srdca vedeného Božou láskou, dokázali aj naďalej rozvíjať. V modlitbe na Vás myslia    

                                               Vaši farníci

Biskupi Slovenska rušia dišpenz

Konferencia biskupov Slovenska na plenárnom zasadaní v Badíne v dňoch 15. a 16. júna 2021 rozhodla, že všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách a prikázaných sviatkoch stratí platnosť 30. júna 2021.

Slovenskí katolícki biskupi povzbudzujú veriacich, aby sa všade tam, kde to podmienky umožňujú, vrátili k osobnej účasti na bohoslužbách. Mediálne prenosy liturgií poskytli vzácnu pomoc v pandemických časoch, nemôžu však natrvalo nahradiť osobnú prítomnosť na liturgii. Bolo by nesprávne, keby sme si na slávenia pred obrazovkami zvykli alebo sme ich pokladali za plnohodnotnú alternatívu.

Povinnosť účasti nebude zaväzovať veriacich, pre ktorých návšteva chrámu môže znamenať zvýšené zdravotné riziko, a samozrejme tých, ktorým prítomnosť neumožnia lokálne okolnosti, napríklad zhoršená epidemická situácia.

zdroj: tkkbs.sk

Duchovná obnova pre ženy

Kongregácia sestier Matky Božieho milosrdenstva srdečne pozýva ženy a dievčatá na duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční od 25. do 27. júna 2021 v Kláštore Bosých karmelitánov v Lorinčíku pri Košiciach. Obnova bude voľným pokračovaním septembrovej duchovnej obnovy, tentokrát na tému Bohom vyvolená. Na stretnutie s vami sa teší sr. M. Benediktína Fečová KMBM a bratia karmelitáni. Prihlasovanie na tel. č. 0949 295 646 alebo cez e-mail kosice@milosrdenstvo.sk. Viac informácií na stránke kongregácie:

Bohoslužby v aktuálnom Covid automate

Od pondelka 07.06.2021 sa opäť uvoľňujú opatrenia a mesto Košice prechádza do žltej zóny Covid automatu. Prináša to okrem iného aj rozšírenie počtu osôb na bohoslužbách, a to na 50% kapacity kostolov.

Pre náš farský kostol to znamená, že počet osôb na bohoslužbe môže byť 180.

Veriacich chceme informovať, že prihlasovanie na sväté omše od 07.06.2021 nie je potrebné. Po naplnení kapacity prosíme, aby veriaci zostali počas svätej omše pred kostolom, kde bude zabezpečené ozvučenie.

Naďalej platí povinnosť prekrytia horných aj dolných dýchacích ciest a dezinfekcia rúk pred vstupom do chrámu. Sedenie je na vyznačených miestach, je potrebné zachovať rozostup 2 metre, s výnimkou členov spoločnej domácnosti.

Online prenosy svätých omší pokračujú ako doteraz – z Kaplnky sv. Rozálie od pondelka do piatku o 16.00 hod a z farského kostola v nedeľu o 10.00 hod.

Nedeľné sväté omše

Farský kostol / 8.00, 9.00, 10.00 / + sobota o 18.00 ( s platnosťou na nedeľu )

Kaplnka sv. Rozálie / 15.15

Horný Bankov / 14.15

Adorácie v týždni

V našom farskom kostole pokračujú adorácie pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou. V pondelky, utorky a piatky od 17.00 hod – 18.00 hod a vo štvrtky pol hodinu po sv. omši.

Jún – mesiac Božského srdca

Mesiac jún je zasvätený úcte k Najsvätejšiemu srdcu Pána Ježiša. Pozývame Vás preto ku každodennej modlitbe Litánií k Božskému srdcu.

Úcta k Ježišovmu Srdcu vyplýva z úcty k trpiacemu Ježišovi na kríži a z úcty k Eucharistii, v ktorej Pán sprítomňuje svoju obetu a zároveň je v nej prítomný aj s oslávenými ranami svojho umučenia. Jej základy nachádzame už vo Svätom písme: „Jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krv a voda“ (Jn 9,34).

Na prvé piatky v mesiaci sa konajú verejné pobožnosti na odčinenie urážok ľudí spáchaných voči Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. 

Pán Ježiš cez sv. Margitu Mária Alacoque dáva 12 prísľubov tým, ktorí zbožne uctievajú Jeho Srdce:

 1. Dám im všetky milosti potrebné ich stavu.
 2. Ich rodinám udelím pokoj.
 3. Vo všetkých protivenstvách ich poteším.
 4. V živote, ale najmä pri smrti, im budem istou ochranou.
 5. Každé ich podujatie hojne požehnám.
 6. Hriešnici nájdu v mojom Srdci prameň a nekonečné more milosrdenstva.
 7. Vlažné duše sa stanú horlivými.
 8. Horlivé duše obsiahnu rýchlo veľkú dokonalosť.
 9. Požehnám domy, v ktorých si obraz môjho Srdcia zavesia a uctia.
 10. Kňazom dám milosť, aby obrátili i najzatrvrdlejšie srdcia.
 11. Mená tých, čo túto pobožnosť rozširujú, budú zapísané budú do môjho Srdca a nikdy nebudú z neho vytreté.
 12. „Z prekypujúceho milosrdenstva svojho Srdca sľubujem ti, že jeho všemohúca láska udelí milosť konečného pokánia všetkým tým, ktorí budú prijímať v prvé piatky deväť mesiacov za sebou – že neumrú v mojej nemilosti, ani bez prijatia ich sviatostí; lebo moje Božské Srdce stane sa im bezpečným útulkom v ostatnej chvíli.“

„Vyzývam Vás, drahí bratia a sestry, hľadieť s dôverou na Božské Srdce Ježišovo a často opakovať najmä v tomto mesiaci júni: Najsvätejšie Srdce Ježišovo, v teba dôverujem“ (Ján Pavol II.).

zdroj: modlitba.sk, bozskesrdce.sk

Svätá omša za zosnulých

V Kaplnke sv. Rozálie bude dnešnú nedeľu, 06. júna o 15.15 hod, slúžená sv. omša za všetkých zosnulých farníkov, za pochovaných na Cintoríne sv. Rozálie, ako aj za tých zosnulých, na ktorých si veriaci pri slávení vo svojich úmysloch spomenú. Srdečne Vás pozývame!

Online prihlasovanie na sv. omše

Od pondelka 31.05.2021 prechádza mesto Košice do oranžovej zóny Covid automatu, čo prináša aj uvoľnenie opatrení pre slávenie bohoslužieb.

Kapacita

Kapacita kostolov môže byť počas bohoslužieb naplnená na 25%. Pre náš farský kostol to znamená 80 osôb. Naďalej platí povinnosť prekrytia horných aj dolných dýchacích ciest a dezinfekcia rúk pred vstupom do chrámu.

Prihlasovanie

Prihlasovanie je potrebné len na sviatky a nedeľné bohoslužby. Na sv. omše cez týždeň nie je potrebné sa prihlasovať (s výnimkou sviatkov).

 1. Prihlasovanie na nasledujúci týždeň bude spustené vždy najneskôr v nedeľu predchádzajúcu danému týždňu.
 2. Prihlasovanie na bohoslužbu v sobotu a cez sviatky v pracovných dňoch končí 2 hodiny pred jej začiatkom alebo po vyčerpaní povolenej kapacity osôb.
 3. Prihlasovanie na nedeľnú bohoslužbu končí v predvečer v sobotu o 20:00 alebo po vyčerpaní povolenej kapacity osôb.
 4. Na jednu registráciu je možné prihlásiť maximálne 1 osobu (= 1 e-mailová adresa)
 5. Pred vstupom na sv. omšu (pri vchode) je potrebné sa identifikovať svojím menom, ktoré musí byť v databáze prihlásených osôb.
 6. V prípade, že bude pred začiatkom bohoslužby prihlásených menej osôb ako je povolená kapacita, budú do vnútra vpustené aj neprihlásené osoby až do naplnenia povolenej kapacity.
 7. Po naplnení kapacity kostola je možné stáť vonku, kostol má zabezpečené ozvučenie.
 8. Deti do 10 rokov sa do počtu prihlásených nerátajú.
 9. V prípade, že sa bohoslužby nemôžete zúčastniť, prosíme o odhlásenie sa v príslušnom časovom limite, aby sa voľné miesto mohlo zaplniť inou osobou.
 10. Pre tých, ktorí nemajú prístup k internetu, je možné prihlásenie sa na sv. omše na tel. čísle 0949 568 213.

Online prihlasovanie sa týka len farského kostola. Na ostatné sv. omše vo farnosti prihlasovanie nie je potrebné.

Prosíme o ohľaduplnosť a dodržiavanie protiepidemických opatrení – najmä prekrytie dolných aj horných dýchacích ciest a dezinfekciu rúk pred vstupom do chrámu. Pri sedení je potrebné zachovať rozostup 2 metre, s výnimkou členov spoločnej domácnosti. Sedenie je na vyznačených miestach, v šachovnicovom rozostupe.

Stále zostáva možnosť sledovania online prenosov: z kaplnky sv. Rozálie prenášame sv. omše online od pondelka do piatku o 16:00 a z farského kostola v nedele o 10:00.

Ako sa môžete prihlásiť na bohoslužbu?

 1. Navštívte tento odkaz alebo kliknite na domovskej stránke na toto tlačidlo:
 1. V kalendári kliknite na omšu, na ktorú sa chcete prihlásiť:

3. Kliknite na tlačidlo Registrovať

4. Vyplnťe svoje meno, priezvisko, email. Následne zaškrtnite, že nie ste robot a kliknite na tlačidlo Odoslať.


Dôležité upozornenie: E-mail musí byť unikátny pre každú registráciu (vzťahuje sa to na konkrétnu bohoslužbu – to znamená, že pri prihlasovaní na inú bohoslužbu môžete použiť ten istý email). V praxi to znamená, že 4-členná rodina musí mať 4 registrácie so 4 rozdielnymi e-mailovými adresami.

5. Po úspešnom prihlásení by vám malo vypísať hlášku ako na obrázku nižšie a ak ste vyplnili správne email, mali by vám na neho dôjsť informácie o rezervácii.

Hotovo! Ste úspešne prihlásený na bohoslužbu.

Odhlásenie sa z bohoslužby

V prípade, že by ste sa nemohli omše zúčastniť a nechcete obrať o miesto niekoho, kto by sa jej chcel zúčastniť, je potrebné sa z omše odhlásiť. Ukážeme si ako na to:

 1. Opäť sa dostaneme do kalendára s prehľadom sv. omší.
 2. Klikneme na sv. omšu, na ktorú sme sa prihlásili.
 3. Tentokrát nebudeme klikať na tlačidlo Registrovať, ale klikneme na odkaz „Už ste zaregistrovaný a chcete sa odhlásiť?

4. Vyplníme email, s ktorým sme sa na omšu prihlásili (pozor! musí to byť ten istý email)
5. Klikneme na tlačidlo Poslať odkaz na zrušenie registrácie
6. Skontrolujete si svoju emailovú schránku, v ktorej by ste mali mať nasledovný email:

7. Kliknete na odkaz Odhlásiť sa z udalosti
(v prípade, že ste email nenašli, skúste skontrolovať priečinok nevyžiadanej pošty resp. spam)

Hotovo! Ste odhlásený zo sv. omše.