Požehnaný Advent

Prvou adventnou nedeľou vstupujeme do nového liturgického roku, ktorého začiatkom je práve adventné obdobie. Advent (lat. adventus = príchod) má upriamiť našu pozornosť na očakávanie, narodenie Božieho Syna. Počas štyroch týždňov sme pozvaní hlbšie, intenzívnejšie premýšľať nad tým, čo má prísť. Toto obdobie je tradične späté s časom stíšenia sa, pokánia a modlitby. Každá nedeľa v advente nás vyzýva postupne k inej forme prípravy- prvá nás nabáda k bedleniu, druhá k pokániu, tretia kladie dôraz na radosť. Štvrtá nedeľa upriamuje pozornosť už na udalosti bezprostredne pred narodením Ježiša.

Aj keď tento rok začíname advent, žiaľ, bez možnosti prísť na bohoslužby, pozývame vás napriek tomu „nestratiť kontakt“ s Pánom a využiť to, čo môžeme – online prenosy sv. omší, individuálnu pastoráciu ( sv. prijímanie, sv. spoveď ) modlitbu s rodinou, s priateľmi či duchovné povzbudenie cez čítanie Svätého Písma.

Želáme vám všetkým pokojné a požehnané prežívanie adventu, nech je v našich domovoch a vzťahoch viac dobra, pokoja a lásky a nech v nás zavládne na konci týchto príprav úprimná radosť z príchodu nášho Pána!

Bohoslužby a pastorácia počas lockdownu /aktualizované/

Vzhľadom na rozhodnutie Vlády SR o lockdowne a zákaze verejného slávania bohoslužieb s účinnosťou od 25.11.2021 upravujeme život vo farnosti nasledovne:


Od 25.11.2021 platí zákaz vychádzania a zákaz verejného slávenia bohoslužieb. Veriaci sa nemôžu sv. omše zúčastniť. Povolené sú bohoslužby online s nevyhnutnou personálnou obsluhou. Úmysly sv. omší slúžime podľa rozpisu pri sv. omši, ktorá je prenášaná online.

Online prenosy

Farský kostol

 • pondelok – sobota o 18.00 hod / z dôvodu novény a sviatku apoštola Ondreja, patróna farnosti a farského kostola
 • nedeľa o 10.00 hod

Kaplnka sv. Rozálie

Od stredy 01.12. do soboty  online prenosy budú z Kaplnky sv. Rozálie o 16:00 hod.

Prenosy je možné sledovať cez náš YouTube kanál farnosť sv. Ondreja.

Individuálna pastoračná činnosť

 • individuálnu pastoračnú činnosť (sviatosť zmierenia, sv. prijímanie) vo farskom kostole vykonávame od pondelka do soboty od 17:00 do 18:00 hod a v nedeľu od 8:00 – 9:30 hod
 • prosíme veriacich, aby prichádzali jednotlivo a nezhromažďovali sa v kostole ani pred kostolom

V prípade nových skutočností a zmien Vás budeme informovať prostredníctvom našej farskej stránky.

Ďakujeme všetkým veriacim za pochopenie a dodržiavanie týchto opatrení. Pozývame Vás ku každodennej modlitbe za ochranu a zdravie pre všetkých v našej farnosti aj na celom Slovensku.

Príprava na sviatok sv. Ondreja, apoštola

V utorok 30. novembra slávime v liturgickom kalendári sviatok sv. Ondreja, apoštola. Pri tejto príležitosti Vás srdečne pozývame k duchovnej príprave na slávnosť patróna našej farnosti. Program v rámci duchovnej prípravy začne v nedeľu 21. novembra Novénou k sv. Ondrejovi.

Sväté omše s novénou budete môcť sledovať online cez YouTube kanál našej farnosti farnosť sv. Ondreja

Program

Novéna ku sv. Ondrejovi / 21. – 29.11.2021

 • votívne sväté omše + modlitby k sv. Ondrejovi

• Nedeľa 21.11.2021 / 10.00 hod (rodiny)

• Pondelok 22.11.2021 / 18.00 hod (chorí)

• Utorok 23.11.2021 / 18.00 hod (mladí)

• Streda 24.11.2021 / 18.00 hod (deti)

• Štvrtok 25.11.2021 / 18.00 hod (duchovné povolania)

• Piatok 26.11.2020 / 18.00 hod (seniori)

• Sobota 27.11.2020 / 18.00 hod (neveriaci)

• Nedeľa 28.11.2020 / 10.00 hod (farnosť)

• Pondelok 29.11.2021 / 18.00 hod (zosnulí)

Odpustová slávnosť

Nedeľa 28. novembra / 10.00 hod

 • pri tejto príležitosti odhalíme základný kameň Pastoračného centra, ktorý požehnal dňa 14.9.2021 pápež František pri svojej návšteve Košíc na štadióne Lokomotíva na území našej farnosti

Slávnostná sv. omša

Utorok 30. novembra / 18.00 hod / sviatok sv. Ondreja

 • pri sv. omši bude farnosť zverená pod ochranu apoštola Ondreja a bude pri nej požehnaný olej sv. Ondreja, ktorým budú prítomní veriaci pomazaní

Dávame Vám do pozornosti aj Pieseň ku cti sv. Ondreja (autor hudby dp. Michal Bodnár) – nájdete ju na úvodnej strane Apoštola č. 47.

Online prenosy z Rozálie

Z dôvodu prebiehajúcej Novény k sv. Ondrejovi v našej farnosti sa od 21.11.-30.11.2021 nebudú vysielať sv. omše z Kaplnky sv. Rozálie. Pozývame Vás sledovať priame prenosy sv. omší z farského kostola v rámci duchovnej prípravy na slávnosť sv. Ondreja, apoštola – program nájdete tu.

Staň sa spoluautorom básne pre Františka

Katolícke pedagogické a katechetické centrum v Levoči vyhlasuje pre rodiny, žiakov a študentov ZŠ a SŠ literárno-výtvarný projekt Báseň pre Františka. Myšlienka vznikla v súvislosti s nedávnou návštevou Svätého Otca Františka na Slovensku. Počas jeho apoštolskej cesty u nás zaznelo viacero hlbokých a vzácnych príhovorov, myšlienok, no mnohých oslovil aj cez neverbálnu komunikáciu- úprimnými gestami, pohľadmi, úsmevmi. Práve to má byť inšpiráciou pre tých, ktorí by sa radi so súťaže zapojili.

Ktorá Františkova myšlienka, slovo vás nadchlo? Ktoré jeho gesto zarezonovalo vo vašom srdci? Ktoré stretnutie, príhovor zostane natrvalo vo vašej pamäti? Dajte o tom vedieť celému Slovensku.


Čo môžete vytvoriť a zaslať?

 • báseň / rozsah 8-12 veršov (riadkov) /Inšpirovať sa môžete jeho príhovormi, ktoré nájdete aj na webstránke Tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska.
 • úvahu / rozsah 100 – 150 slov / o odkaze pápeža
 • prípadne kresba- nakreslite situáciu, ktorá Vás spomedzi všetkých najviac oslovila


Práce je potrebné odoslať do konca decembra 2021. Básne a úvahy napísané v slovenskom jazyku a písané na počítači, odošlite na mailovú adresu kpkc@gmail.com. Obrázky vyhotovené technikou kresby, maľby, grafiky a ich kombináciou na výkrese formátu A4 odošlite poštou na adresu KPKC, Bottova 15, 054 01 Levoča (v obálke formátu A4 – neprehýbajte). Najzaujímavejšie práce po obsahovej i umeleckej stránke budú použité na zostavenie knižnej publikácie, ktorú KPKC, n. o., plánuje vydať. Autori vybraných prác budú o použití svojho príspevku i vydaní publikácie informovaní emailom resp. poštou.

Viac na : kpkc.sk

Týždeň Cirkvi pre mládež


V týždni od 15. do 21.11.2021 bude prebiehať na Slovensku Týždeň Cirkvi pre mládež. Arcidiecézne centrum pre mládež (ACM) v Košiciach v spolupráci s Pútnickým pastoračným centrom bl. Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom a univerzitnými pastoračnými centrami v Košiciach a v Prešove pozývajú mladých na podujatia v rámci Týždňa Cirkvi pre mládež, ktoré sa uskutočnia v Košickej arcidiecéze.


Modlitbová reťaz za mladých

# 15. – 21.11.2021

# prihlasovanie cez acmko.sk


Godzonetour – evanjelizačný koncert

# 15.11.2021 v Handball aréne, Prešov
# o 19:30 hod, režim očkovaní

# viac info na tour.godzone.sk


Výlet na Jánošíkovú baštu

# 17.11.2021 – začiatok o 8.15 hod, žel. stanica Kysak

# túra + púť do Obišoviec

# sv. omša a agapé v novom Pútnickom dome bl. Anny Kolesárovej v Obišovciach

# prihlasovanie a viac info na acmko.sk

Arcidiecézne stretnutie mládeže v Košiciach

# 20.11.2021

Program

 • 15:00 – program pre mladých v UPC/ACM v Košiciach (Rooseveltova 12) a beseda s kňazmi dobrovoľníkmi v nemocniciach počas pandémie COVID-19
 • 17:00 – posvätný ruženec mladých / Dóm sv. Alžbety
 • 18:00 – mládežnícka sv. omša s otcami biskupmi / Dóm sv. Alžbety
 • 19:15 – moderovaná eucharistická adorácia

Venuj strom pamiatke zosnulého- venuj strom k úcte sv. Rozálii

V snahe revitalizovať park Cintorína sv. Rozálie, kde odpočívajú naši drahí zosnulí, bude aj v tomto roku uskutočnená druhá etapa výsadby stromov. Dávame do pozornosti širokej verejnosti, že je možné venovať strom pamiatke zosnulého alebo k úcte sv. Rozálii. Po výsadbe bude možné pri strome umiestniť tabuľku s menom darcu a prípadne i menom zosnulého, ktorému bude strom venovaný.

Kto by chcel darovať strom Cintorínu sv. Rozálie, nech sa ohlási na farskom t. č. alebo na emailovej adrese: farnostsvondreja@gmail.com.

Tento rok plánujeme v rámci druhej etapy vysadiť 19 stromov – javory, duby, duglasky, jedľe, borovice.

Minulý rok pri prvej etape obnovy zelene na cintoríne sv. Rozálie bolo vysadených deväť veľkých stromov a pätnásť menších. Platan javorolistý (6m) daroval pán starosta MČ Košice Sever Ing. František Ténai, MBA, ako pamiatku na boj s pandémiou. Pán farár JCDr. Marek Ondrej, Adv. daroval k úcte sv. Rozálii dve jedľe normandové, tri duglasky tisolisté, jednu borovicu lesnú, jednu borovicu čiernu, dve lipy malolisté, pätnásť smrekov obyčajných a jedlí bielych.

Od 15.novembra bohoslužby v novom režime

Od pondelka 15.11. sa v rámci Covid automatu Košice prepnú do čiernej fázy – 3. fázy ohrozenia. Aj z toho dôvodu musíme pristúpiť k obmedzeniam, ktoré určuje vyhláška a ministerstvo zdravotníctva. V kostole môže byť v prípade režimu „základ“ obmedzený počet ľudí (priestranstvo pred kostolom je však možné využiť po zaplnení kapacity).

REŽIM vo farskom kostole

Pondelok – piatok

18.00 hod / režim OTP / 40 osôb

Sobota

17:00 (s platnosťou na nedeľu) / režim ZÁKLAD / 20 osôb
18:00 (s platnosťou na nedeľu) / režim ZÁKLAD / 20 osôb


Nedeľa

08:00 – režim OTP
09:00 – kompletne OČKOVANÍ / 100 osôb
10:00 – kompletne OČKOVANÍ / 100 osôb


„ZÁKLAD“ – všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, negatívny výsledok testovania, či prekonanie ochorenia.

„OTP“ – očkovaní, testovaní, prekonaní

Pri každej sv. omši je povinný zoznam účastníkov. Prosíme preto o vhodenie lístka s menom, priezviskom a kontaktom do vyčlenenej urny v kostole. Toto opatrenie je z dôvodu kontaktovania ľudí v prípade pozitivity alebo kontaktu s nakazeným.

Ďakujeme všetkým veriacim za pochopenie a rešpektovanie uvedených rozpisov a usmernení!


Adorácie

V tomto týždni máme vo farskom kostole adoráciu v pondelok, utorok a piatok od 17.00 – 18.00 hod a vo štvrtok od 18.30 – 19.00 hod. Pozývame Vás zotrvať v tichu, osobnej poklone a modlitbe pred Kristom v Eucharistii.

Odpustky a modlitby za duše zosnulých

Počas celého mesiaca november môžu veriaci na základe rozhodnutia Apoštolskej penitenciárie získať pre duše našich drahých zosnulých úplné odpustky (viac na tkkbs).

K získaniu úplných odpustkov je potrebné:

 • nábožne navštíviť cintorín počas vybraného dňa v mesiaci november, aspoň mysľou sa pomodliť za zosnulých a splniť ostatné predpísané úkony (sviatosť zmierenia krátko predtým alebo potom, Eucharistia a pomodliť sa na úmysel Svätého Otca Otčenáš, Zdravas, Sláva Otcu)
 • počas týchto dní je potrebné vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, i všednému
 • tieto odpustky môžu byť získané len pre duše v očistci

Autor Joseph Ackermann prináša vo svojej knihe niekoľko modlitieb za zosnulých, ktoré sa možno modliť za dušičky:

Najsladší Ježišu, klaniam sa ti, pozdravujem a oslavujem ťa. Vzdávam ti vďaky, že si oslávil ľudskú prirodzenosť, keď si, zvíťaziac nad smrťou, vstal z mŕtvych, vystúpil do neba a posadil sa po Božej pravici. Vrúcne ťa prosím, aby si dušu, za ktorú sa modlím, učinil účastnou svojho víťazstva a slávy. Amen. (sv. Gertrúda)

Zdravas´, Mária, Matka milosrdenstva, pohliadni na svoje úbohé a zarmútené deti, ktoré trpia veľké bolesti v plameňoch očistca. Prosím ťa, pre tvoju veľkú radosť, ktorú si pocítila pri anjelskom pozdravení, zmiluj sa nad nimi a zošli im anjela, ktorý by im priniesol radostné pozdravenie a zvestoval vyslobodenie z očistca.

Nebeský Otče, úpenlivo ťa prosím skrze Ježiša Krista, tvojho Syna, pre veľkú lásku, ktorá ho pohla k tomu, aby sa stal človekom, trpel a vylial za nás krv, a pre zásluhy jeho utrpenia a smrti, vysloboď z očistca duše mojich milých rodičov, príbuzných, dobrodincov, spovedníkov a iných duchovných vodcov, ktorí mi boli často nápomocní dobrou radou. Vysloboď tiež duše tých, ktorí mi boli nepriateľsky naklonení, robili mi zle alebo ma prenasledovali. Nakoniec prosím za všetky duše, ktoré musia trpieť v očistci. Amen. ( Prevzaté z knihy 100 modlitieb za duše v ocistci. )