Sviatosť krstu


Čo je to krst ?

Krst je prvá zo siedmich sviatostí, nazýva sa aj bránou do života v Duchu a bránou k ostatným sviatostiam, pretože bez krstu nie je možné prijať inú sviatosť. V nej Pán Boh očisťuje našu dušu od dedičného hriechu a posväcuje ju. Zaodieva nás do posväcujúcej milosti. Krstom sa stávame Božími deťmi, kresťanmi – katolíkmi, členmi Cirkvi a dedičmi Božieho kráľovstva.


Kedy je potrebné dať dieťa pokrstiť ?

Čo najskôr po narodení
v našej farnosti sviatosť krstu sa spravidla vysluhuje v sobotu o 11:30 alebo v nedeľu pri sv. omši o 10:00.


Kde má byť dieťa pokrstené ?

Keď je zdravé vo farskom kostole v mieste trvalého bydliska rodičov.
Keď je choré, prípadne zomiera môže ho pokrstiť ktokoľvek, kto vie krstiť a chce krstiť. Teda doma, alebo v nemocnici. Keď sa dieťa uzdraví, je potrebné ho doniesť do kostola, aby kňaz vykonal doplňujúce obrady, ktoré predpisuje Cirkev.


Kde majú rodičia nahlásiť krst dieťaťa ?

V kancelárii farského úradu počas úradných hodín, kde sa vypíšu administratívne záležitosti. Je vhodné, aby o krst prišiel požiadať aspoň jeden z rodičov, nakoľko je potrebné, aby podpísal žiadosť o krst dieťaťa.


Čo rodičia potrebujú doniesť do kancelárie ?

Kópia rodného listu dieťaťa. Krstné listy oboch krstných rodičov, ktoré nesmú byť staršie ako 3 mesiace a musia obsahovať poznámku o birmovke! Ak nebývate na území našej farnosti a chcete, aby vaše dieťa bolo pokrstené u nás, je potrebné, aby ste doniesli povolenie ku krstu od farára vášho trvalého bydliska.


Aké meno majú dať rodičia dieťaťu ?

Je vhodné, aby krstenec mohol mať vzor v niektorom so svätých a aby svojho nebeského patróna mohol žiadať o príhovor. Meno dieťaťa nemá byť v rozpore s katolíckou morálkou a zmýšľaním veriacich ľudí.


Akých krstných rodičov si treba vybrať ?

Je potrebné vybrať takých krstných rodičov, ktorí budú svojmu krstnému dieťaťu dobrým príkladom. Krstným rodičom nemôže byť nekatolík (napr. evanjelik), civilne rozvedený, a ten, kto žije pohoršlivým životom (napr. žije ako druh a družka). Krstný rodič má byť bez právnej prekážky. Musí mať najmenej 16 rokov a byť pobirmovaný, ak žije v manželstve, má to byť platne uzavreté sviatostné manželstvo. Medzi krstným rodičom a dieťaťom vzniká duchovné príbuzenstvo. V prípade zlyhania rodičov vo výchove, krstní rodičia majú byť prví, ktorí ponúknu pomocnú ruku krstencovi.


Aké povinnosti majú rodičia dieťaťa ?

Rodičia majú povinnosť vychovávať ho v katolíckej viere. Znamená to snažiť sa z dieťaťa vychovať nielen dobrého človeka, ale aj dobrého kresťana katolíka. Ich povinnosťou je byť pre dieťa príkladom, naučiť ho modliť sa, predstaviť mu pravdy viery a priviesť dieťa aj k ďalším sviatostiam. Majú formovať jeho mravný charakter podľa Božích prikázaní lebo raz budú stáť pred Pánom Bohom a vydávať počet z toho, ako si plnili svoje povinnosti.


Čo si máme na krst priniesť ?

Krstnú sviecu a bielu košieľku. Na košieľke má byť vyšité, alebo vypísané meno dieťaťa, dátum jeho narodenie a dátum krstu.


Krst dospelého

Záujemca nech sa sám príde nahlásiť v čase úradných hodín do farskej kancelárie, kde sa dohodne s kňazom na forme a podmienkach prípravy.