Milodary na pastoračné centrum pirjímame na číslo účtu:

SK49 0900 0000 0050 4443 9501