Stretnutie prvoprijímajúcich

V stredu 29. marca o 17:15 hod pozývame rodičov prvoprijímajúcich detí na stretnutie s p. kaplánom vo farskom kostole. Deti…

26. marca 2023

Utorkový večer – „Zamyslime sa“, 2. časť

V utorok 28. marca vám ponúkame druhú prednášku na tému „Význam častí sv. omše po Druhom vatikánskom koncile“. Predstavíme si…

26. marca 2023

Požehnanie olejom sv. Ondreja

Svätá omša v pondelok 27. marca o 18:00 hod bude spojená s požehnaním veriacich olejom sv. Ondreja, srdečne vás pozývame.

25. marca 2023

Adorácie vo farskom kostole

V tomto týždni bude možnosť tichej modlitby a adorácie pri Sviatosti Oltárnej v pondelok a utorok od 17:15-18:00 hod.

25. marca 2023

Deň počatého dieťaťa

25. marec je na Slovensku Dňom počatého dieťaťa. Pripomína, že počatie je momentom vzniku nového človeka. Od tohto momentu je…

20. marca 2023

previous arrow
next arrow

Najnovšie články

Ďalšie články …

Modlitby k sv. Rozálii – patrónke proti epidémiám a moru

(Sv. Rozália je aj patrónkou morovej kaplnky a cintorína v Košiciach)

Modlitba s prosbou o pomoc sv. Rozálie

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen

Svätá Rozália, panna a pustovníčka, ktorá si samotu, pokánie a kríž Ježiša Krista milovala viac ako svoj život, ochraňuj aj naše životy, rodiny, mesto a náš národ od každej epidémie a zla:

R: Svätá Rozália oroduj za nás a chráň nás od každého zla.

1.Prosíme ťa, aby naše rodiny boli školami viery v Boha.

2. Prosíme ťa, aby sme sa neviazali na pozemské veci, ale mali mysle upriamené na nebo.

3. Vypros nám milosť milovať Boha nadovšetko a blížneho ako seba samých.

4. Pomôž nám, aby sme dokázali s vytrvalosťou a v radosti niesť každodenný kríž.

5. Vypros nám silu denne víťaziť nad pokušeniami zla a žiť neustále v jednote s Kristom.

6. Nech na Tvoj príhovor každý deň plníme Božiu vôľu.

7. Vypros nám lásku k modlitbe a rozjímaniu, aby sme nášho Boha viac poznali a milovali.

8. Vypočuj naše prosby za našu vlasť a naše mesto. Zhliadni na pracujúcich, študujúcich, nezamestnaných, chorých, opustených, seniorov, deti, mladých, zdravotníkov, biskupov, kňazov i zasvätené osoby a nech skrze tvoje orodovanie zostúpi požehnanie na každú rodinu.

9. Teba si naši predkovia vyvolili za mocnú ochrankyňu od každej choroby i neduhu, a preto ťa prosíme ako v minulosti, tak aj dnes: chráň naše mesto a jeho obyvateľov od hladu, živelných pohrôm, vojny,  chorôb a epidémií. Vypros nám zdravie tela i duše, milosť úprimného pokánia a odpustenia hriechov.

10. Sväté Rozália, patrónka morovej kaplnky a cintorína, sprevádzaj do nebeského domova všetkých našich drahých zosnulých, za ktorých sa na tomto mieste s vytrvalosťou modlíme.

Otče náš…, Zdravas Mária…, Sláva Otcu…

Vypočuj nebeský Otče naše modlitby, ktoré ti prednášame a na orodovanie Svätej Rozálie, patrónky proti epidémii a morovej nákaze, udeľ nám milosti, o ktoré ťa pokorne žiadame, lebo Ty si Boh, ktorý žije a kraľuje naveky vekov. AMEN

Litánie k sv. Rozálii

Pane zmiluj sa             Pane zmiluj sa

Kriste zmiluj sa.          Kriste zmiluj sa

Pane zmiluj sa.            Pane zmiluj sa.

Otec na nebesiach Bože, zmiluj sa nad nami.

Syn Vykupiteľ sveta, Bože,

Duch Svätý, Bože,

Svätá Trojica, jeden Boh,

Svätá Mária, oroduj za nás.

Svätá Rozália, ruža bez tŕňov, oroduj za nás.

Svätá Rozália, vytúžený kvet raja.

Svätá Rozália, milujúca svojich rodičov.

Svätá Rozália, verná záväzkom krstu.

Svätá Rozália, žena vnútornej krásy a pokory.

Svätá Rozália, plná dobroty a obetavosti.

Svätá Rozália, milujúca Boha nadovšetko.

Svätá Rozália, odvážna zanechať radosti sveta.

Svätá Rozália, zasvätená Kristovi v panenstve.

Svätá Rozália, zasnúbená s Ježišom.

Svätá Rozália, hrdinsky žijúca v samote a jednoduchosti.

Svätá Rozália, vzor lásky k modlitbe a pôstu.

Svätá Rozália, rozjímajúca nad Kristovým utrpením.

Svätá Rozália, priateľka trpiaceho Ježiša.

Svätá Rozália, kráčajúca cestou pokánia.

Svätá Rozália, povzbudenie v boji s hriechom.

Svätá Rozália, príklad odvrhnutia zla.

Svätá Rozália, nástroj Božej lásky.

Svätá Rozália, pomocnica v núdzi.

Svätá Rozália, ochrankyňa od moru a epidémií.

Svätá Rozália, patrónka v boji s chorobami tela i duše.

Svätá Rozália, sprievodkyňa chorých a opustených.

Svätá Rozália, mocná pustovníčka.

Svätá Rozália, sestra žobrákov a ľudí bez domova.

Svätá Rozália, orodovníčka za zosnulých.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,  zľutuj sa nad nami Pane

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás Pane

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami, Pane.

Oroduj za nás svätá Rozália,

Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Modlime sa: Všemohúci Bože, vyvolil si si svätú pannu a pustovníčku Rozáliu, aby svojím životom v modlitbe a pokání vydávala svedectvo o Tvojej vznešenosti a pomáhala núdznym; daj aby sme povzbudení jej hrdinským životom, hľadali Krista a slúžili mu v našich blížnych. On je Boh a s Tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. AMEN.

Modlitba k sv. Rozálii

Svätá Rozália, vzor modlitby a pokánia,

ty si z lásky k Bohu dala prednosť životu v samote

a ukázala si svetu,

že pôst a modlitba sú účinné zbrane proti každému zlu.

Mnoho ráz si svojím orodovaním u Boha

pomohla ľudu sužovanému morom a epidémiami.

Chráň nás v tomto čase úzkosti

a vypros nám u Ježiša Krista

odvrátenie epidémie,

uzdravenie chorých,

posilu i ochranu pre tých, čo sa o nich starajú

a večný život pre zomrelých.

Vypros nám väčšiu lásku k modlitbe a úprimnému pokániu,

aby sme aj my dosiahli život medzi blaženými v nebi. AMEN

Modlitba k sv. Rozálii

Svätá Rozália, vzor modlitby a pokánia,

ty si z lásky k Bohu dala prednosť životu v samote,

a ukázala si svetu,

že pôst a modlitba sú účinné zbrane proti každému zlu.

Ako mocná pomocnica v boji proti každej nákaze

chráň nás od epidémií a chorôb tela i duše,

vypros chorým uzdravenie

a zomrelým slávne vzkriesenie.

Pomôž nám oslobodiť sa od nákazy hriechu

a nasledovať tvoju lásku k modlitbe i úprimnému pokániu,

aby sme zvíťazili nad morom zla

a stali sa dedičmi večného života. AMEN.

Autor: Dp. Marek Ondrej

Nihil obstat: Mons. Gabriel Ragan

Imprimatur: Mons. Bernard Bober, arcibiskup – metropolita košický, Košice,17.4. 2020, prot. č. 312/20.

Verzia pre tlač tu.