Relácia Regina s hosťom o. Marekom Ondrejom

V rámci dnešného vysielania RTVS Dvojka bude v relácii Regina o 16.30 hod hosťom aj náš duchovný otec Marek Ondrej. Témou budú blížiace sa veľkonočné sviatky. Pozývame vás k sledovaniu relácie.

List predsedu KBS

V súvislosti so situáciou, týkajúcou sa neprimeraného obmedzenia náboženskej slobody v našej krajine, adresoval predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský list ministrovi financií a poverenému ministrovi zdravotníctva a školstva Eduardovi Hegerovi. Jeho plné znenie si môžete prečítať na tomto odkaze

zdroj:tkkbs.sk

Vstúpili sme do slávenia Veľkého týždňa

Poslednou pôstnou nedeľou, nazývanou Kvetná nedeľa alebo Nedeľa utrpenia Pána, vstupujeme do Veľkého (Svätého) týždňa – Hebdomada sancta. Názov Veľký dostal preto, že v ňom Kristus uskutočnil najväčšie tajomstvo spojené s vykúpením človeka- dobrovoľne prijal kríž, zomrel na kríži a slávne vstal z mŕtvych. Je to najvýznamnejšie obdobie cirkevného roka.

Kvetnou nedeľou si pripomíname slávnostný vstup Ježiša Krista do Jeruzalema. Podľa Zachariášovho proroctva Ježiš, sediac na oslici, prichádza do Jeruzalema v sprievode davu, ktorý ho slávnostne víta ako kráľa a hádže na cestu halúzky. Palmová ratolesť bola u Židov aj starých Rimanov symbolom víťazstva. V Novom zákone sa spája so symbolom triumfu mučeníkov. Olivová ratolesť je zase obrazom pokoja a mieru. S týmito udalosťami súvisí aj svätenie palmových alebo olivových ratolestí, u nás zväčša „bahniatok“, práve na Kvetnú nedeľu. (Tie sa potom spália na popolec, ktorým sú veriaci pomazaní na Popolcovú stredu v nasledujúcom roku).

Obrady Kvetnej nedele pozostávajú z dvoch častí: zo spomienky na Pánov vstup do Jeruzalema (slávnostná procesia na úvod slávenia a následné požehnanie ratolestí) a zo svätej omše zasvätenej pamiatke Kristovho utrpenia (v chrámoch sa prednášajú pašie o Pánovom umučení). Pašie (lat. passio – utrpenie) – opis utrpenia a smrti Ježiša Krista od Poslednej večere až po jeho smrť na kríži, ako ho podávajú evanjelisti.

Liturgická farba na Kvetnú nedeľu je červená, ako symbol triumfu, víťazstva. Pozornosť počas Veľkého týždňa je zameraná na Pánovo umučenie, ktoré sa slávilo tri dni už od 4. storočia, z toho je názov Veľkonočné trojdnie. To je vlastne vyvrcholením Veľkého týždňa. Začína sa omšou Večere Pána na Zelený štvrtok a končí sa vešperami Veľkonočnej nedele. 

zdroj: svetlosveta.sk, oscadnica.fara.sk

„Jeho rany nás uzdravili“/6. pôstna kázeň/

V dnešnú Kvetnú nedeľu vás pozývame sledovať poslednú pôstnu kajúcu pobožnosť a kázeň.

V rámci cyklu „Jeho rany nás uzdravili“ sa nám o. Marek prihovorí na tému Odpustenie.

Cyklus pôstnych kázní je venovaný Ježišovmu utrpeniu a uzdravujúcej moci Jeho rán v procese vnútorného uzdravenia.

Pobožnosť bude vysielaná online o 15.00 hod na našom farskom youtube kanáli farnost sv. Ondreja.

Predošlé pôstne kázne sú k dispozícii na farskom kanáli v časti videá.

Eucharistická adorácia -online

V nedeľu 28. marca o 18:30 hod vysielame z nášho farského kostola eucharistickú adoráciu. Bude ju viesť náš duchovný otec Marek Ondrej. Pozývame vás zjednotiť sa pri spoločnej modlitbe vo svojich domovoch.

Túto adoráciu chceme obetovať za odvrátenie epidémie, za uzdravenie chorých, za nepriateľov a za obrátenie. Adorácia je bez účasti veriacich.

Online prenos môžete sledovať na našom farskom youtube kanáli farnost sv. Ondreja.

Krížová cesta viery za neveriacich

V piatok 26. marca pozývame veriacich opäť k modlitbe krížovej cesty, ktorú chceme obetovať za neveriacich a vlažných vo viere. Môžeme sa zároveň zamyslieť nad tým, aký význam a hodnotu má pre nás dar viery a či si ho vôbec dokážeme vážiť a byť zaň vďační. Práve dnes máme spomienku na sv. Emanuela, ktorý patril k maloázijským mučeníkom. Pôvodne nebol kresťanom, obrátil sa po spoznaní hrdinských mučeníkov, vyznávačov Krista a sám sa stal neskôr jedným z nich.

Chceme dnes do našich modlitieb zahrnúť aj tieto úmysly:

  • za neveriacich, aby stretli v živote kresťanov, úprimne žijúcich a vyznávajúcich svoju vieru
  • za odvahu nasledovať Krista a svedčiť o jeho láske k nám
  • za túžbu obrátiť sa
  • za ochotné a otvorené srdcia pre prijatie Evanjelia
  • za tých, čo stratili kontakt s vierou a Cirkvou, aby ich Pán znovu priviedol k sebe

Text krížovej cesty si môžete stiahnuť z prílohy, str. 122- Krížová cesta viery.

25. marec- Deň počatého dieťaťa

Počaté dieťa je celkom maličké a odkázané na starostlivosť rodičov. Je veľmi zraniteľné. Ľahko môže zostať nepovšimnuté i zavrhnuté. Deň počatého dieťaťa upozorňuje na spoločný počiatok všetkých ľudí. Život každého z nás je jedinečný nepretržitý proces od počatia po smrť. Práve pohľad na naše počatie nám pomáha uvedomiť si, že náš život nie je z nás, je darom. Náš život je viac ako to, čo si pamätáme alebo čo chápeme. Ľudský život od nás vyžaduje rešpekt, bázeň, pokoru.

Deň počatého dieťaťa slávime 25. marca, jeho symbolom je biela stužka. Je to deň apelu, aby bol ľudský život chránený všetkými prostriedkami už od počatia. Ak zdravie je hodnota, hodná nášho úsilia, o koľko viac samotný život?! Ak život zločinca je hodný ochrany pred absolútnym trestom, o koľko viac je logické chrániť život nevinného dieťaťa.

„…navrhujem, aby sa každoročne vo všetkých krajinách slávil Deň života, ako sa tak už deje z iniciatívy niektorých biskupských konferencií. Je potrebné, aby takýto deň bol pripravený a aby sa slávil za činnej účasti všetkých členov miestnej Cirkvi. Jeho základným cieľom je vzbudzovať v ľudských svedomiach, v rodinách, v Cirkvi i vo svetskej spoločnosti citlivosť na zmysel a hodnotu ľudského života v každom momente a za akýchkoľvek podmienok…“ Slová sv. Jána Pavla II. z Encykliky Evangelium vitae, ktorú uverejnil 25.3.1995. Práve dátum jej zverejnenia sme si na Slovensku osvojili ako Deň života, Deň počatého dieťaťa.

V tomto roku je naše slávenie, žiaľ, obmedzené. Pozývame vás preto pripojiť sa prostredníctvom priameho prenosu k sláveniu Dňa počatého dieťaťa v Košiciach. Bude sa konať 25. marca v jezuitskom kostole, na Komenského ulici. Online prenos vysielame cez Fb konto kosicezazivot. Program začína o 15:30 hod, bližšie info si môžete pozrieť tu:

o. Dušan Škurla, Úrad pre apoštolát ochrany života, Košice /krátené, viac na zazivot.sk/

Zvestovanie Pána

Vo štvrtok 25. marca máme v liturgickom kalendári slávnosť Zvestovania Pána. Tento sviatok slávime presne deväť mesiacov pred Vianocami, teda pred Narodením Pána. Pripomíname si ním navštívenie Panny Márie anjelom, ktorý jej oznámil, že sa stane matkou očakávaného Vykupiteľa, Mesiáša. Mária povedala Božiemu plánu áno, a tak na ňu zostúpil Duch Svätý a ona počala. Máriino fiat prinieslo ľudstvu záchranu v podobe Spasiteľa, ktorý mu svojou smrťou a zmŕtvychvstaním priniesol nádej na večný život. V priebehu dejín Starého zákona Pán Boh viackrát vyslovil sľub, že nenechá svoj ľud zahynúť, hoci sa proti nemu previnil. Napríklad u proroka Izaiáša čítame: „Preto vám sám Pán dá znamenie: Hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel!“ (Iz 7, 14) Týmto sviatkom si teda pripomíname aj to, že Boh dodržal svoj sľub, keď poslal svojho Syna na svet, aby ho vykúpil.

Svätá omša na slávnosť Zvestovania Pána bude v našej farnosti vysielaná online o 16:00 hod z Kaplnky sv. Rozálie.

foto: benediktini.sk

Rok rodiny Amoris laetitia

V deň Sviatku sv. Jozefa, 19. marca 2021, vstúpila Cirkev do slávenia osobitného Roka rodiny Amoris laetitia, vyhláseného pápežom Františkom pri príležitosti 5. výročia vydania jeho apoštolskej exhortácie o láske v rodine. Dikastérium pre laikov, rodinu a život, ktoré zastrešuje pripravované podujatia, predstavilo ciele a náplň tematického roka.

Prefekt dikastéria kardinál Kevin Farrell objasňuje: „Pretrvávajúca situácia pandémie na medzinárodnej úrovni vytvára v nás všetkých obavy a utrpenie, no nemá nás preto paralyzovať. Naopak, práve v tomto osobitnom čase zmätku, my kresťania sme povolaní byť svedkami nádeje.“

Tri aspekty obnovy v pastorácii rodiny

„Pápež František nás vyzýva k pastoračnej obnove. A toto platí aj pre pastoráciu rodiny. Prvým aspektom tejto pastoračnej obnovy (…) je nevyhnutnosť väčšej spolupráce. (…) Mnoho sa toho už urobilo a aj sa robí pre rodiny, nezačíname od nuly. Všetka táto práca a tieto skúsenosti by mohli byť príkladom a inšpiráciou pre druhých, avšak sú ešte málo známe a málo sa s nimi delíme.“

„Druhým aspektom ( …) je zmena mentality. (…) Treba prejsť od uvažovania o rodinách čisto ako o adresátovi pastorácie k tomu, že o nich budeme premýšľať ako o „subjekte“ pastorácie. (…) Veď je mnoho rodín, ktoré prežívajú svoju vieru a svoje povolanie k manželstvu a rodine príkladným spôsobom. A je veľmi povzbudivé vidieť, ako sa nevzdávajú a čelia ťažkostiam života s hlbokou radosťou – tou radosťou, ktorá sa nachádza v „srdci“ sviatosti manželstva a ktorá živí celý život manželov a osôb, ktoré s nimi žijú.“

„Tretím aspektom tejto pastoračnej obnovy je formácia formátorov … počínajúc budúcimi duchovnými pastiermi (..). Je toho mnoho, čo môžu „dať“ rodinám, no ešte viac je toho, čo od nich môžu „prijať“, uzatvára kardinál Farrell.

Ďalšie rozmery a súvislosti Roka rodiny priblížila podsekretárka dikastéria Gabriella Gambinová:

„Tento rok je príležitosťou dať podnet pre pokročenie v rodinnej pastorácii, (…) takej, ktorá dokáže oduševniť pre krásu sviatosti manželstva a kresťanských rodín. Aby dala túto krásu vnímať očiam detí a mládeže, aby sa cítili priťahovaní darom manželstva. Táto „pastorácia puta“, ako ju nazýva pápež František (AL, 211), je obrovskou výzvou doby, v ktorej je tak rozšírená krehkosť. Už nemôžeme brať nič ako samozrejmosť. Je tu veľká túžba po rodine, ale veľký strach urobiť rozhodnutie pre manželstvo.“

„V minulých rokoch sa reflexia a debata zamerali iba na časť dokumentu.V tomto Roku [rodiny] musíme čítať Amoris laetitia  ako „celok“ a musíme tým viac oceniť všetky duchovné a pastorálne aspekty obsiahnuté v dokumente, ktorým sa možno pripisoval menší význam, no sú napokon tými, čo drvivú väčšinu rodín zaujímajú najviac„, uvádza podsekretárka Gambinová.

Dikastérium bude pravidelne zverejňovať na svojom internetovom portáli rozličné materiály, ktoré budú pochádzať zväčša zo samotných diecéz či rodinných hnutí. Mesačne zverejní tiež videá so Svätým Otcom i svedectvami rodín z celého sveta. Do slávenia Roka rodiny sa zaradí aj Svetový deň starých rodičov a starých ľudí, ktorý sa bude sláviť vôbec po prvý raz, a to 25. júla.

Rok rodiny bude prebiehať od 19. marca 2021 do 26. júna 2022, kedy vyvrcholí Svetovým stretnutím rodín, ktoré sa uskutoční v Ríme.

zdroj: vaticannews.va

 

„Jeho rany nás uzdravili“/ 5.pôstna kázeň/

Milí priatelia, v piatu pôstnu nedeľu vás pozývame na ďalšiu kajúcu pobožnosť s pôstnou kázňou s naším duchovným otcom Marekom Ondrejom.

V rámci cyklu „Jeho rany nás uzdravili“ sa nám dnes prihovorí na tému Zranenia z detstva.

Cyklus pôstnych kázní je venovaný Ježišovmu utrpeniu a uzdravujúcej moci Jeho rán v procese vnútorného uzdravenia. Meditácie sú zakončené modlitbou za uzdravenie jednotlivých ľudských zranení.

Pobožnosť bude vysielaná online o 15.00 hod na našom farskom youtube kanáli farnost sv. Ondreja.

Predošlé pôstne kázne sú k dispozícii na našom kanáli v časti videá.