Odpustky a modlitby za duše zosnulých

Počas celého mesiaca november môžu veriaci na základe rozhodnutia Apoštolskej penitenciárie získať pre duše našich drahých zosnulých úplné odpustky (viac na tkkbs).

K získaniu úplných odpustkov je potrebné:

  • nábožne navštíviť cintorín počas vybraného dňa v mesiaci november, aspoň mysľou sa pomodliť za zosnulých a splniť ostatné predpísané úkony (sviatosť zmierenia krátko predtým alebo potom, Eucharistia a pomodliť sa na úmysel Svätého Otca Otčenáš, Zdravas, Sláva Otcu)
  • počas týchto dní je potrebné vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, i všednému
  • tieto odpustky môžu byť získané len pre duše v očistci

Autor Joseph Ackermann prináša vo svojej knihe niekoľko modlitieb za zosnulých, ktoré sa možno modliť za dušičky:

Najsladší Ježišu, klaniam sa ti, pozdravujem a oslavujem ťa. Vzdávam ti vďaky, že si oslávil ľudskú prirodzenosť, keď si, zvíťaziac nad smrťou, vstal z mŕtvych, vystúpil do neba a posadil sa po Božej pravici. Vrúcne ťa prosím, aby si dušu, za ktorú sa modlím, učinil účastnou svojho víťazstva a slávy. Amen. (sv. Gertrúda)

Zdravas´, Mária, Matka milosrdenstva, pohliadni na svoje úbohé a zarmútené deti, ktoré trpia veľké bolesti v plameňoch očistca. Prosím ťa, pre tvoju veľkú radosť, ktorú si pocítila pri anjelskom pozdravení, zmiluj sa nad nimi a zošli im anjela, ktorý by im priniesol radostné pozdravenie a zvestoval vyslobodenie z očistca.

Nebeský Otče, úpenlivo ťa prosím skrze Ježiša Krista, tvojho Syna, pre veľkú lásku, ktorá ho pohla k tomu, aby sa stal človekom, trpel a vylial za nás krv, a pre zásluhy jeho utrpenia a smrti, vysloboď z očistca duše mojich milých rodičov, príbuzných, dobrodincov, spovedníkov a iných duchovných vodcov, ktorí mi boli často nápomocní dobrou radou. Vysloboď tiež duše tých, ktorí mi boli nepriateľsky naklonení, robili mi zle alebo ma prenasledovali. Nakoniec prosím za všetky duše, ktoré musia trpieť v očistci. Amen. ( Prevzaté z knihy 100 modlitieb za duše v ocistci. )