Krížová cesta na Veľký piatok

V piatok 29. marca sa naše farské spoločenstvo vydalo na veľkopiatkovú krížovú cestu ulicami Podhradovej, aby sme si ešte pred samotnými popoludňajšími obradmi v chráme hlbšie sprítomnili a spoločne rozjímali nad Ježišovým utrpením počas jeho posledných chvíľ pred ukrižovaním.

Krížovú cestu vedenú p. kaplánom Michalom sme začali pred farským kostolom, kde úvodnú modlitbu predniesol pán farár o. Marek. V hojnom počte veriacich – detí, mladých i starších a celých rodín, za krásneho počasia, sme sa vydali na tradičné veľkopiatkové putovanie po sídlisku. Míňajúc aj príbytky niektorých spomedzi nás, sme mali počas celého okruhu štrnásť zastávok, t.j. zastavení. Zamyslenia z veľmi peknej krížovej cesty „Štrnásť dotykov Krista“ prečítali lektori našej farnosti. V každom zamyslení sme počuli výpoveď jednej zo štrnástich postáv zo Svätého Písma, ktoré Ježiš uzdravil alebo sa inak milosrdne dotkol ich srdca a zmenil ich život. Počas presunov sme sa modlili sv. ruženec a spievali tematické piesne. Túto malú púť a zároveň aj také krásne svedectvo viery sme zakončili opäť pred farským kostolom, kde sme sa po požehnaní a záverečnom slove o. Michala rozišli s pozvaním na poobedňajšie obrady Veľkého piatku.

Ďakujeme všetkým, ktorí prišli, za pekné spoločenstvo, zvlášť ďakujeme za prípravu tejto krížovej cesty p. kaplánovi Michalovi a koordinátorom manželom Zuzke a Jankovi, pomáhajúcim miništrantom, spevákovi, lektorom a fotografom.

Foto – v Galérii