Výrub invazívnych drevín okolo kostola

V najbližších dňoch sa bude v okolí farského kostola realizovať výrub inváznych drevín. Povinnosť odstraňovať invázne druhy vyplýva vlastníkom, správcom alebo užívateľom pozemkov priamo zo zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

Problematike inváznych drevín sa venuje vo svojom príspevku aj Správa mestskej zelene v Košiciach na svojej stránke smsz.sk