Vianoce (nielen) pre najmenších

Na Štedrý večer sme v našom farskom kostole slávili vianočnú sv. omšu pre deti a večer vianočnú sv. omšu v noci. Na detskej sv. omši popoludní sa zišlo mnoho ľudí. Podľa jedného smelého a bystrého chlapca, ktorí sa ich podujal spočítať, bolo len samotných detí 137. Na začiatku svätej omše priniesli deti kahance, ktoré s pomocou miništrantov poukladali vôkol jasličiek pred oltárom, kam náš pán farár priniesol malé, bezbranné a holé dieťatko. Kto by si len bol pomyslel, že to dieťa je Kráľ kráľov! Po prečítaní Božieho Slova a Evanjelia šiel otec Marek medzi deti a pýtal sa ich na symboly Vianoc, bol ale i zvedavý na to, čo napísali Ježiškovi, a na záver kázne zdôraznil, aby si rodičia vážili svoje deti a všetko robili pre nich, lebo ony sú ich najvzácnejším darom, ktorý dostali od Boha. A presne ako malé dieťa prišiel na svet najväčší dar od Boha – náš Pán a Vykupiteľ Ježiš Kristus. Pri Liturgii Eucharistie vyzval pán farár deti, aby prišli k nemu a pochytali sa a vytvorili veľký kruh okolo oltára a spoločne sa pomodlili Modlitbu Pána a dali si znamenie pokoja. Po Svätom prijímaní pán farár sa opäť raz prihovoril rodičom kvôli daru, ktorý dostali, avšak vzápätí bol sám obdarovaný farníkmi; dostal darčekový kôš a poukážku na letenku, aby sa mohol vydať na „povinnú dovolenku čo najďalej od Podhradovej a vrátil sa vtedy, keď mu bude za ovečkami smutno“. Po tomto milom darčeku sa pán farár poďakoval celej farnosti, udelil nám vianočné požehnanie a následne sa utlmili svetlá a zaspievali sme spoločne Tichú noc.

Vianočnú sv. omšu v noci slúžil náš pán kaplán Michal. Sláveniu predchádzal starobylý spev organistu, ktorým oznámil narodenie Pána, tzv. kalenda (znenie si môžete prečítať tu). Pán kaplán v homílii upriamil pozornosť na špecifikum štedrého večera, kedy sú v centre pozornosti darčeky. Nielen tie, ktoré si nájdeme doma pod vianočným stromčekom, ale najmä ten najväčší Dar, ktorým je narodenie Pána Ježiša. Práve jeho zrodenie pre tento svet nech je nám pripomienkou toho, že najvzácnejším darom sme si my navzájom, jeden pre druhého. Zdôraznil, že každý z nás má v živote niekoho, pre koho je vzácny a kto ho má rád… Svätú omšu sme zakončili tradičnou vianočnou piesňou Tichá noc, po ktorej sa veriaci ešte prichádzali pomodliť k novonarodenému Ježiškovi v jasličkách. Atmosféru vianočného slávenia sme tento rok mali krajšiu aj vďaka peknému novému adventnému vencu pred našim kostolom, rozsvietenému stromu pri kostole a vysvietenou vežičkou kostola, ktorá krásne svietila po zotmení na znak slávenia Božieho narodenia (a môžete si ju všimnúť svietiť aj v iné večery v deň významného sviatku či udalosti).