Rorátne sv. omše

Pozývame vás na rorátne sv. omše v našej farnosti. Roráty sú adventné sv. omše pri svetle sviec, slávené ako votívne sv. omše ku cti Panny Márie. Slávia sa za tmy z dôvodu pripomenutia, že aj pred narodením Ježiša Krista ľudstvo „kráčalo vo tmách“ (Iz 9,1). Tma v kostole pripomína svet, ktorý je v tme, a naopak, ožiarený oltár symbolizuje Krista, ktorý prichádza ako pravé svetlo sveta.

Na úvod sv. omše sa spieva latinská adventná pieseň zo 16. st. „Rorate, caeli desuper et nubes pluant iustum“- Roste nebesia z výsosti, oblaky nech pršia spravodlivého.

Tento týždeň budeme roráty sláviť v pondelok 11. decembra, v utorok 12. decembra, v stredu 13. decembra a v piatok 15. decembra. Môžete si so sebou doniesť zažatú sviecu v kahanci.