Novoročný príhovor o. Mareka Ondreja

Na prahu nového roka

Drahí priatelia,

Uplynulý rok 2022 bol pre každého z nás náročným. Ešte sme sa nespamätali po období pandémie a vhupli sme do časov, kedy na východe od našej hranice je vojna. Predošlý rok sme začali s vydýchnutím si po koronakríze, no prišla ďalšia. Myslím si, že nás dobrý Pán Boh predsa len viedol a neopustil nás. Každý deň sme sa mohli presviedčať o jeho blízkosti a o jeho dobrote. Zvlášť v službe chudobným a vyhnaným z ich domova. Pre našu farnosť bol uplynulý rok skúškou lásky k blížnemu. Nakoľko sme obstáli, to posúdi dobrý Pán Boh. No teším sa, že niektorí ponúkli svoje ruky do služby. Nemám len na mysli službu utečencom, ale aj službu farnosti. Je veľmi veľa malých vecí a skutkov, ktoré si mnohí nevšimnú.

Som rád, že rok 2022 bol pre nás jubilejným rokom, kedy sme slávili 25. výročie posviacky farského kostola. Mali sme možnosť zažiť chvíle pri slávnostiach a spoločnej zábave, či pohostení. Práve v tomto roku sme sa stali vlastníkmi pozemku okolo kostola, aby sme tak mohli začať podnikať kroky pre vybudovanie nášho zázemia – Pastoračného centra. Viem, že to nebude jednoduché a ani lacné. No chcem veriť, že spoločne to zvládneme a vybudujeme nie len dom, kde by sme sa mohli stretávať a spolupracovať pre spoločné dobro, ale pripravíme domov pre nás všetkých, kde sa bude každý dobre cítiť.

Na prahu nového roka, v ktorom oslávime 10. výročie založenia farnosti, chcem poďakovať za všetky nezištne vykonané služby pre kostol, kaplnky a farnosť. Nech nám Pán Boh požehná, aby sme aj rok 2023 zvládli. Nech nás chráni od útlakov Zlého ducha a všetkej hrôzy vojen a ľudskej nenávisti. Nech sa staneme citlivejšími na potreby najslabších a nech stojíme na ich strane. Nech nie sme ani slepí a ani hluchí!

Každému z nás prajem viac iniciatívy a aktívnosti nie len pre prácu v zamestnaní, doma ale aj pre dobro našej farnosti a ľudí, ktorí v nej žijú. Farnosť je živým organizmom, lebo v nej žijú ľudia. Každý jednotlivec keď prispeje svojou čiastkou, tak výsledok bude určite veľkolepý.

Všetkým Vám s radosťou udeľujem požehnanie a vyprosujem požehnaný a šťastlivý Nový rok 2023.

Dp. Marek Ondrej, farár