25. odpustová slávnosť sv. Ondreja aj s požehnaním nového pozemku

V prvú adventnú nedeľu sa v našej farnosti konala krásna udalosť z príležitosti sviatku sv. Ondreja, patróna nášho farského kostola. V hojnom počte veriacich a za účasti pozvaných hostí z radov mestských a miestnych poslancov, pána primátora, pani viceprimátorky aj pána starostu mestskej časti, rodinných príslušníkov našich duchovných otcov ako aj veriacich z iných farností, sme slávili 25. odpustovú slávnosť sv. Ondreja, apoštola. Tento rok bola výnimočná nielen jubilejným výročím, ale tiež požehnaním nového pozemku pre výstavbu pastoračného centra.

Hlavným celebrantom bol o. arcibiskup Mons. Bernard Bober, predseda KBS, koncelebrovali Mons. František Šándor, dp. Allan Tomáš, dekan, náš pán farár dp. Marek Ondrej, bývalý pán farár dp. Martin Harčár, výpomocný duchovný farnosti dp. Radoslav Lojan, dp. Jozef Kmec, diakon Šimon Škvarko a gréckokatolícky farár dp. Martin Mati.

Svätú omšu sme začali modlitbou Litánií k sv. Ondrejovi, apoštolovi, v rámci prebiehajúcej 9- dňovej novény k nášmu patrónovi. Úvod svätej omše patril krásnemu spevu nášho hudobného hosťa – Zboru sv. Cecílie pri Dóme sv. Alžbety, ktorý doprevádzal hrou na organ náš pán kaplán dp. Michal Bodnár.

Pán farár Marek Ondrej privítal na začiatku prítomných hostí, zvlášť o. arcibiskupa Bernarda Bobera, ktorému vyjadril poďakovanie za jeho pomoc pri získaní pozemku pre naše pastoračné centrum. Keďže sme slávili práve aj prvú adventnú nedeľu, následne o. biskup požehnal veriacim adventné vence a sviece a pokračovali sme v slávení bohoslužby slova.

Mons. Bernard Bober sa nám prihovoril aj v homílii, kde upriamil pozornosť na to, čo má charakterizovať naše prežívanie počas adventu. Je to postoj bdenia – teda bdieť v zmysle nielen čakania Pána Ježiša, prípravy na jeho príchod, ale aj snahy vyjsť mu v ústrety, otvoriť svoje srdcia, aby sme boli schopní prijať jeho dary, ktoré má pre nás pripravené. Tak ako aj apoštoli túžili po zmene a zanechaní „starého človeka“, aj my sme pozvaní k zmene, k novému životu, k obnove pokoja, najmä so svojimi najbližšími, ale takisto i s Bohom, a to i skrze dobrú sv. spoveď. Pripomenul, že najlepšou prípravou na vianoce je túžba zachovať si čisté srdce. O. biskup poukázal zároveň aj na iné očakávanie príchodu, na akýsi „farský“ advent, ktorý začíname v našej farnosti práve dnes, až kým bude požehnaná budova farského domu. V príhovore o. biskup tiež poďakoval pánovi farárovi a veriacim za starostlivosť o ukrajinské rodiny, ktoré sme pred časom prichýlili v našej farnosti.

Počas tejto slávnosti o. arcibiskup na záver predniesol modlitbu a požehnal pozemok v okolí kostola, na ktorom sa tak už onedlho môže začať s výstavbou farského pastoračného centra. To bude slúžiť rodinám z farnosti i okolia, hosťom a budú tu mať svoj domov aj kňazi našej farnosti. Celé dielo a jeho budovateľov zveril do Božích rúk a pod patronát sv. Ondreja, aby sme sa v blízkej dobe mohli tešiť z tohto miesta, domu rodiny i Božieho príbytku.

V závere svätej omše sa v mene p. farára a členov celej našej farskej rodiny poďakoval náš farník p. Ján Paralič o. arcibiskupovi za jeho návštevu a podanú pomocnú ruku pri získaní pozemkov, taktiež nášmu p. farárovi o. Marekovi Ondrejovi za jeho veľkú zásluhu a neľahkú prácu, ktorú odviedol a stále koná pre to, aby sa naše pastoračné centrum mohlo postaviť. Vďaka patrila aj všetkým, ktorí sa na príprave tejto výnimočnej a peknej slávnosti podieľali. Rozlúčili sme sa modlitbou k sv. Rozálii a spevom pápežskej hymny V sedmobrežnom kruhu Ríma.

Chvála Ti Pane za Tvoju priazeň a žehnaj naše kroky pri budovaní tohto diela aj nášho spoločenstva!