Ako sme oslávili posviacku farského kostola

V nedeľu 10. júla 2022 sme v našej farnosti slávili krásne výročie – 25 rokov posviacky farského Kostola sv. Ondreja. Túto významnú udalosť sme si pripomenuli v spoločnosti vzácnych ľudí – hlavného celebranta Vsdp. Vladimíra Šostáka, biskupského vikára, Mons. Františka Šándora, duch. otca gréckokat. cirkvi dp. Martina Matiho, nášho pána farára dp. Mareka Ondreja a duchovných otcov farnosti dp. Radoslava Lojana a Michala Bodnára a tiež predstaviteľov mestskej aj miestnej samosprávy. Privítali sme aj veriacich z gréckokatolíckej cirkvi, členov rodiny nášho p. farára, veriacich z iných farností ako aj utečenecké rodiny z Ukrajiny, o ktoré sa od vypuknutia vojny staráme v našej farnosti na ubytovni Baňa Bankov. Na slávení sa nás zišlo vyše 250 a niekoľko stoviek ďalších veriacich sledovalo bohoslužbu prostredníctvom online prenosu cez náš youtube kanál.

Slávnosť, ako je dobrým zvykom, začala svätou omšou vo farskom kostole o 10.00 hod. Sviatočnú atmosféru celej liturgii dodal krásny spev kostolného zboru z Kokošoviec a v premiére aj nádherné melódie nového organa, na ktorom hral náš pán kaplán Michal Bodnár. Organ bol pri tejto sv. omši aj požehnaný, keďže bol zakúpený len v týchto dňoch.

Hlavný celebrant vdp. Šosták nám vo svojej homílii ponúkol podnetné myšlienky o chráme ako o dome Božom, ale i o chráme nášho srdca. Poukázal na to, že sme sa tu zišli, aby sme oslávili výročie nášho kostola, stavby, ktorá je moderná, pekná, ktorá stála veľa námahy a nemálo peňazí. No vzácnejšia ako samotná stavba je duša každého z nás. Kostol je tu preto, aby sme tvorili spoločenstvo, rodinu, ktorá je tu doma. Zdôraznil, že tak ako naše domovy sú miestom, kde sa nielen býva, ale aj hrá, tancuje, raduje, modlí sa, tak aby aj náš chrám, aj plánované pastoračné centrum, boli miestom, kde sa farská rodina schádza, modlí sa, zdieľa sa, ale i raduje a zabáva sa. Miestom, kde má svoj priestor Boh, kde sa všetko robí z perspektívy viery. Je pravdou, že tento chrám je náš, no oveľa viac my patríme Pánovi. Pripomenul tiež, že je dôležité a potrebné budovať svoj vzťah s Pánom, no aj vzťahy medzi sebou navzájom, aby sme boli soľou a svetlom pre túto zem.

V záverečnom ďakovnom príhovore sa v mene všetkých farníkov prihovoril člen našej farnosti p. Ján Paralič. Vrátil sa k začiatkom budovania tohto kostola a ocenil a poďakoval tým, ktorí pri zrode a zveľaďovaní nášho chrámu stáli a stoja aj v tomto čase, zvlášť duchovným otcom pôsobiacim od samotného začiatku až po dnešok. Nakoniec náš pán farár Marek Ondrej oznámil radostnú správu o zámene pozemkov medzi farnosťou a mestom, čo nám dovoľuje začať s plánovanou výstavbou pastoračného centra. Vyjadril vďačnosť, že po piatich rokoch úsilia a vyjednávania, ktoré tomu venoval, sa ovocie týchto snáh dostavilo a poďakoval predstaviteľom mesta, mestskej časti Sever i košickej arcidiecéze za pomoc pri zrealizovaní tohto projektu, ako aj p. Richardovi Kovalčíkovi, nášmu farníkovi, za jeho cennú pomoc v tejto veci.

A ako sa na takú výnimočnú udalosť patrí, druhou časťou slávenia bol kvalitný kultúrny program a výborné agapé v exteriéri kostola. Kým to počasie dovolilo, veriaci farnosti aj pozvaní hostia sa stretli pri lahodnom guľáši, grilovaných špecialitách či domácich koláčikoch od žien z farnosti aj od našich ukrajinských priateľov. Pri hudobnej kulise sme strávili príjemné poobedie, okrem DJ Ondreja sa ako hudobní hostia predstavili známe košické tváre – Veronika Rabada a kapela Rendošovci, ktorí prítomných veľmi milo prekvapili a vytvorili pohodovú priateľskú atmosféru. Vystúpili aj deti z Ukrajiny so svojimi prednesmi poézie v rodnom jazyku. Najmladší sa mohli zabaviť pri pestrých aktivitách ako jazda na koni, drevený kolotoč, maľovanie na tvár, a pod. Sladkým prekvapením pre o. Mareka bola vynikajúca torta s potlačou fotky nášho chrámu. Hostia si mohli vziať na pamiatku aj magnetky s podobizňou kostola, ktoré sa nechali vytlačiť pri tejto príležitosti. Hoci poobedňajší dážď mnohých popohnal skôr domov, neodradilo to všetkých a ostali až do konca, pri dobrom vínku či posledných kúskoch sladkých dobrôt. Aj tento čas bol priestorom, kde sa vytvorili a budovali nové vzťahy, kde sa po dlhšom čase stretli starí priatelia a tí, ktorí boli pri zrode kostola od začiatku, mohli pospomínať a tešiť sa, že farnosť sa stále viac rozrastá o nových členov, kňazov či slúžiacich v rôznych oblastiach.

Posledné slová tohto príspevku smerujú už len k jednému – vyjadreniu veľkej a úprimnej vďaky za to, že tento deň mohol nastať, že sme ho strávili spolu ako farská aj širšia rodina a že napriek mnohým prekážkam a úskaliam sa dielo, ktoré má Pán vo svojom pláne, darí krôčik po krôčiku budovať. Ďakujeme všetkým, ktorí tento deň plánovali, zabezpečovali a organizovali už s predstihom – hlavne o. Marekovi a manželom Puškárovým, ktorí všetko zastrešili a postarali sa o krásnu slávnosť, ktorá bola skvelo zvládnutá. Poďakovanie patrí aj p. Zuzane Belanskej za prípravu hlavného stanu a výzdoby exteriéru, našim kvetinárkam Janke, Stanke, Lucke za krásnu výzdobu kostola, p. kostolníkovi a miništrantom za prípravu liturgie, p. fotografovi Martinovi Rovňákovi a tiež všetkým tým, ktorí v tento deň pomáhali s prípravami pred, počas i po slávení – bolo ich mnoho… Osobitne ďakujeme našim darcom a sponzorom, ktorí opakovane pomohli poskytnutím materiálneho vybavenia a zabezpečením stravných a nápojových jednotiek. Ďakujeme aj za hudobný doprovod svätej omše zboru z Kokošoviec, ktorí nás takto obohatili už po druhýkrát. Už teraz sa tešíme na ďalšie podobné príležitosti a zverujeme nášmu Pánovi naše najbližšie výzvy a plány – úspešnú výstavbu pastoračného centra, ako aj budovanie živého, úprimného osobného vzťahu každého z nás s Bohom a tiež medzi sebou navzájom.

Záznam zo slávenia svätej omše si môžete pozrieť v našom archíve na youtube kanáli farnostsvondreja. Fotky zo slávnosti nájdete v Galérii na našej farskej stránke.