Zvestovanie Pána

Vo štvrtok 25. marca máme v liturgickom kalendári slávnosť Zvestovania Pána. Tento sviatok slávime presne deväť mesiacov pred Vianocami, teda pred Narodením Pána. Pripomíname si ním navštívenie Panny Márie anjelom, ktorý jej oznámil, že sa stane matkou očakávaného Vykupiteľa, Mesiáša. Mária povedala Božiemu plánu áno, a tak na ňu zostúpil Duch Svätý a ona počala. Máriino fiat prinieslo ľudstvu záchranu v podobe Spasiteľa, ktorý mu svojou smrťou a zmŕtvychvstaním priniesol nádej na večný život. V priebehu dejín Starého zákona Pán Boh viackrát vyslovil sľub, že nenechá svoj ľud zahynúť, hoci sa proti nemu previnil. Napríklad u proroka Izaiáša čítame: „Preto vám sám Pán dá znamenie: Hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel!“ (Iz 7, 14) Týmto sviatkom si teda pripomíname aj to, že Boh dodržal svoj sľub, keď poslal svojho Syna na svet, aby ho vykúpil.

Svätá omša na slávnosť Zvestovania Pána bude v našej farnosti vysielaná online o 16:00 hod z Kaplnky sv. Rozálie.

foto: benediktini.sk