Rok rodiny Amoris laetitia

V deň Sviatku sv. Jozefa, 19. marca 2021, vstúpila Cirkev do slávenia osobitného Roka rodiny Amoris laetitia, vyhláseného pápežom Františkom pri príležitosti 5. výročia vydania jeho apoštolskej exhortácie o láske v rodine. Dikastérium pre laikov, rodinu a život, ktoré zastrešuje pripravované podujatia, predstavilo ciele a náplň tematického roka.

Prefekt dikastéria kardinál Kevin Farrell objasňuje: „Pretrvávajúca situácia pandémie na medzinárodnej úrovni vytvára v nás všetkých obavy a utrpenie, no nemá nás preto paralyzovať. Naopak, práve v tomto osobitnom čase zmätku, my kresťania sme povolaní byť svedkami nádeje.“

Tri aspekty obnovy v pastorácii rodiny

„Pápež František nás vyzýva k pastoračnej obnove. A toto platí aj pre pastoráciu rodiny. Prvým aspektom tejto pastoračnej obnovy (…) je nevyhnutnosť väčšej spolupráce. (…) Mnoho sa toho už urobilo a aj sa robí pre rodiny, nezačíname od nuly. Všetka táto práca a tieto skúsenosti by mohli byť príkladom a inšpiráciou pre druhých, avšak sú ešte málo známe a málo sa s nimi delíme.“

„Druhým aspektom ( …) je zmena mentality. (…) Treba prejsť od uvažovania o rodinách čisto ako o adresátovi pastorácie k tomu, že o nich budeme premýšľať ako o „subjekte“ pastorácie. (…) Veď je mnoho rodín, ktoré prežívajú svoju vieru a svoje povolanie k manželstvu a rodine príkladným spôsobom. A je veľmi povzbudivé vidieť, ako sa nevzdávajú a čelia ťažkostiam života s hlbokou radosťou – tou radosťou, ktorá sa nachádza v „srdci“ sviatosti manželstva a ktorá živí celý život manželov a osôb, ktoré s nimi žijú.“

„Tretím aspektom tejto pastoračnej obnovy je formácia formátorov … počínajúc budúcimi duchovnými pastiermi (..). Je toho mnoho, čo môžu „dať“ rodinám, no ešte viac je toho, čo od nich môžu „prijať“, uzatvára kardinál Farrell.

Ďalšie rozmery a súvislosti Roka rodiny priblížila podsekretárka dikastéria Gabriella Gambinová:

„Tento rok je príležitosťou dať podnet pre pokročenie v rodinnej pastorácii, (…) takej, ktorá dokáže oduševniť pre krásu sviatosti manželstva a kresťanských rodín. Aby dala túto krásu vnímať očiam detí a mládeže, aby sa cítili priťahovaní darom manželstva. Táto „pastorácia puta“, ako ju nazýva pápež František (AL, 211), je obrovskou výzvou doby, v ktorej je tak rozšírená krehkosť. Už nemôžeme brať nič ako samozrejmosť. Je tu veľká túžba po rodine, ale veľký strach urobiť rozhodnutie pre manželstvo.“

„V minulých rokoch sa reflexia a debata zamerali iba na časť dokumentu.V tomto Roku [rodiny] musíme čítať Amoris laetitia  ako „celok“ a musíme tým viac oceniť všetky duchovné a pastorálne aspekty obsiahnuté v dokumente, ktorým sa možno pripisoval menší význam, no sú napokon tými, čo drvivú väčšinu rodín zaujímajú najviac„, uvádza podsekretárka Gambinová.

Dikastérium bude pravidelne zverejňovať na svojom internetovom portáli rozličné materiály, ktoré budú pochádzať zväčša zo samotných diecéz či rodinných hnutí. Mesačne zverejní tiež videá so Svätým Otcom i svedectvami rodín z celého sveta. Do slávenia Roka rodiny sa zaradí aj Svetový deň starých rodičov a starých ľudí, ktorý sa bude sláviť vôbec po prvý raz, a to 25. júla.

Rok rodiny bude prebiehať od 19. marca 2021 do 26. júna 2022, kedy vyvrcholí Svetovým stretnutím rodín, ktoré sa uskutoční v Ríme.

zdroj: vaticannews.va