Deti z našej farnosti prvýkrát prijali Pána Ježiša

Minulú nedeľu 7. júna sa v našej farnosti konala slávnosť 1. sv. prijímania. Túto veľkú udalosť sme slávili v našom Kostole sv. Ondreja pri sv. omši o 10.00 hod. Šestnásť detí prvýkrát pristúpilo k svätému prijímaniu, prvýkrát prijalo Telo a Krv Pána Ježiša.Deti sa svedomito pripravovali počas celého školského roka v škole pod vedením katechétky Dominiky a v kostole pri piatkových detských sv. omšiach pod vedením pána kaplána o. Martina. Pri sv. omšiach spieval detský spevácky zbor, ktorý viedla Lucka. Do príprav boli zapojení aj rodičia detí, ktorí sa stretávali raz za mesiac s našim pánom farárom o. Marekom. Aj keď do týchto rozbehnutých príprav nečakane vstúpila karanténa a na istý čas ich prerušila, nakoniec sa ich podarilo dokončiť a zorganizovať krásnu slávnosť.

Slávnostná sv. omša, ktorú celebroval o. Martin a koncelebroval o. Marek, bola výnimočná aj tým, že to bola Nedeľa Najsvätejšej Trojice. Otec Martin si pre deti pripravil aj milé prekvapenie. Pred sv. omšou dostali odznak, na ktorom bol štvorlístok s ich menom. V homílii deťom vysvetlil symboliku tohto štvorlístka- trojlístok ako Najsvätejšia Trojica a štvrtý lístok ony samé. Deťom zaželal, aby sa stále snažili vytvárať jednotné spoločenstvom s Bohom.  Slávnostnú sv. omšu hudobne doprevádzala Lucka, Majka a z detí Majka na flaute, pri krásnom speve dievčat zo speváckeho zboru a prvoprijímajúcich detí.


Na konci sv. omše o. Marek poďakoval všetkým, bez ktorých by sa táto slávnosť nemohla uskutočniť. Vyjadril úprimnú radosť z toho, že k nám  z UPC  „na záskok“ prišiel o. Martin a poďakoval mu za jeho službu a ochotu prísť do našej farnosti.Taktiež osobitne poďakoval katechétke Dominike a Lucke za ich celoročnú prácu, Majkám za hudobnú výpomoc, Vladovi za celoročné premietanie piesní, mladým zo spoločenstva Mahaim za technickú stránku a Janke a Stanke za nádhernú kvetinovú výzdobu. Na záver o. Martin vyjadril poďakovanie, že mohol slúžiť v našej farnosti práve pri príprave detí na 1. sv. prijímanie, nakoľko sa v UPC venuje odlišnej pastorácii.


Prvoprijímajúcim deťom želáme, aby sa táto dobrodružná cesta s Pánom Ježišom, na ktorú sa slávnostne vydali , neskončila touto krásnou slávnosťou, ale aby deň čo deň pokračovala ďalej.