Svetlo sveta prišlo k nám

Po štyroch týždňoch duchovnej prípravy na najkrajšie sviatky v roku sme v našej farnosti oslávili príchod Božieho dieťaťa na tento svet. Pri Vianočnej sv. omši v noci 24. decembra sme sa stretli v našom farskom kostole, aby sme prežili veľkú radosť a oslávili narodenie nášho Pána.

Počas úvodnej piesne pri zhasnutých svetlách priniesol pán farár, v hojnom sprievode miništrantov, malého Ježiška a vložil ho do jasličiek pred oltárom. Tie boli vystlané slamou, ktorú sme počas adventu kládli za každý vykonaný dobrý skutok. Následne duchovný otec zažal všetky sviece v kostole od plameňa Betlehemského svetla, ktoré k nám doniesli skauti a rozsvietil sa aj vianočný stromček ako symbol toho, že Svetlo- Božie dieťa prišlo do tmy- na svet. Tak sme zaspievali hymnus Gloria in exelsis Deo.

V homílii o. Marek zameral svoju pozornosť na želania, vychádzajúc z posolstva jednej rozprávky o splnenom vianočnom želaní. Vianoce sú časom, kedy každý z nás má nejaké želania a túžby, ktoré pomenúva nahlas, ale i také, ktoré sú skryté niekde hlboko v nás. Boh mal tiež jedno veľké želanie- aby sa narodil Boží Syn a prišiel k nám ľuďom ako Svetlo. Poslal ho na svet kvôli nám, lebo nás chcel obdarovať. Inak tomu nie je ani dnes, náš Nebeský Otec chce stále dávať dobré dary svojim deťom. Povzbudil nás, aby sme sa nebáli povedať Bohu o svojich,aj tajných, želaniach. Boh ich môže splniť, len ak mu o nich povieme.

Na záver svätej omše sme pri svetle sviec zaspievali pieseň Tichá noc, svätá noc a po vzájomných prianiach požehnaných radostných sviatkov sme sa rozišli do svojich domovov. Niektorí aj so sviecami s Betlehemským svetlom s posolstvom lásky, nádeje a porozumenia.