Odpustová slávnosť s o. biskupom Marekom Forgáčom

V našom farskom kostole sme v nedeľu 1. decembra 2019 slávili odpustovú slávnosť sv. Ondreja, patróna našej farnosti. Predchádzala jej deväťdňová novéna k nášmu patrónovi, ktorého sviatok sme slávili 30. novembra 2019. Ako hlavného celebranta a kazateľa odpustovej slávnosti sme privítali pomocného košického biskupa Mons. Mareka Forgáča. Slávnostnú svätú omšu koncelebrovali duchovní otcovia našej farnosti a niekoľko kňazov našej diecézy. Medzi hosťami slávnosti boli aj rodičia nášho pána farára JCDr. Mareka Ondreja.

Otec biskup sa v homílii zamýšľal nad tým, že veriaci ľudia, zvlášť v adventnom čase, očakávajú Pána Ježiša. Otázkou ale je, na akom mieste ho čakáme a akým spôsobom. Niekedy je totiž potrebné zmeniť náš pohľad, aby Ježiš prišiel k nám ako svetlo do nášho života. Aby sa tak stalo, pozval nás k tomu, aby sme svoje modlitby a skutky smerovali nie na naše vlastné dobro, ale viac na dobro toho druhého. Aby sme napríklad viac mysleli na vyjadrenie vďaky svojmu blížnemu, ako očakávali, že budú nám ďakovať. Viac sa trápiť nad tým, ak som ja niekomu ublížil, ako nad tým, že niekto ublížil mne. Ak prežívam smútok, aby som sa snažil viac potešovať druhých, ako chcieť byť sám potešovaný. Otec biskup nás na záver pozval, aby sme čas prípravy na Vianoce, na príchod a narodenie nášho Spasiteľa využili čo najlepšie- preukazovaním dobra blížnemu. Ježiša stretneme práve tam, kde sa stretneme s blížnym, kde vyjdeme v ústrety druhému človeku- to je cesta za Ježišom.

Keďže sme mali zároveň prvú adventnú nedeľu, o. biskup požehnal veriacim po bohoslužbe slova adventné vence a zapálila sa prvá svieca na adventom venci v kostole. Na záver sa za celú farnosť poďakovala o. biskupovi naša farníčka Lucka. Vyjadrila radosť z toho, že tak ako náš patrón sv. Ondrej rád prichádzal k bratom a sestrám do iných miest, tak prišiel aj on medzi nás ako ten, čo prináša Krista a Jeho Slovo. Prihovoril sa nám aj dekan Mons. František Šándor, ktorý bol správcom nášho kostola ešte pred vznikom našej farnosti, a ktorý tiež stál pri jej vzniku. Poďakoval nášmu duchovnému otcovi za jeho nasadenie a službu pre našu farnosť a zaželal, aby sme sa mohli čím skôr tešiť aj z vlastného farského centra. Oslava sviatku nášho patróna sa tešila veľkej účasti veriacich. Po svätej omši sa veriaci mohli pohostiť odpustovými koláčikmi, ktoré prichystali naše farníčky.