Relikvie sv. Košických mučeníkov vo farskom kostole sv. Ondreja

V nedeľu 4.8.2019 sme v našom chráme v rámci prípravy na jubileum 400 výročia smrti troch Košických mučeníkov privítali ich relikvie. Aj na príklade týchto svätých mužov nám otec Marek v dnešnej homílií pripomenul, že i naše materiálne bohatstvo môžeme využiť pre dobro blížnych a nášho spoločenstva. Pred svätou omšou sme sa začali modliť deviatnik, ktorý ukončíme 12.8.2019. Do tohto dátumu si môžeme tieto relikvie uctiť v našom kostole a za obvyklých podmienok získať odpustky.

Modlitba deviatnika pred sv. omšou

Ako troch Košických mučeníkov označujeme Marka Križina, Štefana Pongráca a Melichara Grodeckeho, ktorí boli umučení 7. septembra 1619 v Košiciach počas povstania Gabriela Betlena. Boli obeťami bojov medzi protestantmi a katolíkmi v období vojen s Osmanskou ríšou. Pápež Ján Pavol II. ich 2. júla 1995 počas svojej návštevy v Košiciach vyhlásil za svätých.


Uctievajme relikvie mučeníkov, aby sme lepšie obdivovali toho, ktorého mučeníkmi sú.