Oznam pre rodičov prvoprijímajúcich detí

V stredu 25. januára o 17:15 hod bude v našom farskom kostole stretnutie rodičov detí, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie s pánom farárom. Účasť všetkých rodičov je nutná. Deti budú mať v tom čase súbežne riadne stretnutie vo vedľajšej miestnosti.

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Dávame vám do pozornosti Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý sa na severnej pologuli koná v tradičnom termíne 18. – 25. januára. Tému na rok 2023 Robte dobro, domáhajte sa práva (Izaiáš 1,17) vybrala a pripravila miestna skupina kresťanov zo Spojených štátov amerických.

Termín konania navrhol v roku 1908 Paul Wattson tak, aby modlitby prebiehali v dňoch medzi sviatkami sv. Petra (Katedra) a sv. Pavla (Obrátenie), čo im dodalo symbolický význam.

„Tým, ktorí sa chcú modliť v súkromí, poslúži tento materiál ako pomôcka pri premýšľaní o modlitebných úmysloch. Môžu mať na pamäti to, že tvoria spoločenstvo s ostatnými, ktorí sa na celom svete modlia za viditeľnejšiu jednotu Kristovej Cirkvi,“ uvádza materiál, ktorý v slovenskom preklade v plnom znení prináša Konferencia biskupov Slovenska na svojej stránke kbs.sk.

V rámci slávenia Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa budú konať rôzne podujatia; v Košiciach sa bude sláviť dňa 23. januára 2023 Ekumenická bohoslužba slova za jednotu kresťanov. Organizuje ju Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice v Historickej radnici na Hlavnej 59 v Košiciach, začiatok je o 18.00 hod. Texty, ktoré v nej zaznejú, sú inšpirované situáciou v časoch proroka Izaiáša. Viac info na ekumenake.rimkat.sk.

zdroj: www.kbs.sk, www.ekumenake.rimkat.sk

3. ročník Farského plesu

Rímskokatolícka farnosť sv. Ondreja vás srdečne pozýva na 3. ročník Farského plesu, ktorý sa uskutoční 04. februára 2023 v Spoločenskej sále Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov. Oficiálny začiatok plesu je o 18.00 hod. Hudobne večer zastreší DJ Ondrej a hostia. Cena vstupenky je 50 eur. Výťažok zo vstupného a z tomboly bude použitý na výstavbu Pastoračného centra.

Vstupenky si môžete zakúpiť u p. Puškára na tel. čísle 0903 215 465. Viac info na plagáte.

Tešíme sa na vašu účasť a spoločne strávený čas pri dobrej hudbe, jedle a skvelej zábave!

Adorácie tento týždeň

Tento týždeň bude adorácia vo farskom kostole v pondelok, utorok a piatok od 17:15 hod a vo štvrtok po sv. omši do 19.00 hod.

Miništrant mesiaca

Od februára rozbiehame v našej farnosti akciu pre chlapcov, ktorí sa chcú zapojiť do služby miništrantov pri sv. omšiach. Vítaní sú všetci – malí, mladí i starší; skúsení i nováčikovia. V sakristii nájdete zoznam, kde sa počas januára môžete zapísať. Od februára budete zbierať nálepky za každú sv. omšu, na ktorej budete miništrovať. Posledný deň mesiaca sa vyhlási „Miništrant mesiaca“- ten, ktorý bude mať najviac nálepiek za službu na sv. omšiach. A možno bude aj malá odmena 🙂 Tešíme sa na vás!

Prišli ku vám koledníci…

„Prišli ku vám koledníci, šťastie zdravie vinšovať, otvárajte dvere srdca, nebudete ľutovať.

Zvestujeme vám dobrú novinu: „Dnes sa nám narodil Spasiteľ, Kristus Pán!“

   Myšlienka koledovania v našej farnosti vznikla pri jednom rozhovore a nakoniec sa vďaka Bohu preniesla do skutočnej realizácie 🙂 Aj keď to na začiatku vyzeralo, že budem koledovať sama s pánom kaplánom, nakoniec sa nám podarilo vytvoriť krásnu skupinku s krásnymi deťmi a ešte krajším programom, ktoré nieslo posolstvo príchodu Dieťaťa – nášho Spasiteľa na túto zem.

Chcem poďakovať v prvom rade rodičom, ktorí boli motivátormi pre deti a ktorí ochotne čakali svoje ratolesti počas nacvičovania. Samotným deťom Linde, Naďke, Maruške, Marekovi, Anežke, Aničke a Zuzanke, za ich ochotu a obetu, ktorú priniesli, aby mohli ľuďom dobrej vôle zvestovať radostnú správu: „že sa narodilo Ďieťa v meste Betleme.“

Ďakujeme vám všetkým, ktorí ste nás u seba doma prijali – za vašu milú spätnú väzbu, darčeky, príspevky na pastoračné centrum a lásku akou ste prijali nielen nás, ale samého Ježiska vo vašich príbytkoch. Bol to nielen pre deti, ale aj pre nás dospelých krásny, nezabudnuteľný zážitok.

V neposlednom rade ďakujeme ochotnému ockovi Peťovi za plagát a pomoc, vďaka ktorej nás spolu s pánom kaplánom prevážali autami. Vďaka patrí aj Vám pán kaplán, za Vašu všetku pomoc, čas a duchovnú podporu nielen počas prípravy a nácvikov, ale aj počas koledovania.

„Za tie dary, čo ste dali, pekne ďakujeme,

veselé a hojné sviatky všetkým vinšujeme.

Za vašu štedrosť nech vás Pán Boh bohato odmení,

a náš pastoračný dom nech je čoskoro postavený.“

S vďakou v srdci

Lucia Križalkovičová

P.S. Radosť, akú sme mali z koledovania si môžete pozrieť v galérii 🙂

Zjavenie Pána – prikázaný sviatok

V piatok 6. januára slávi Cirkev slávnosť Zjavenia Pána (Troch kráľov). Sväté omše budú ako v nedeľu – vo farskom kostole o 8.00, 9.00 a 10.00 hod a v Kaplnke sv. Rozálie o 15.15 hod.

Pri týchto svätých omšiach, ako aj pri večernej svätej omši vo štvrtok 5. januára o 18.00 si budete môcť vziať domov svätenú vodu, ktorá bude požehnaná v predvečer slávnosti. Príspevkom môžete podporiť budovanie nášho pastoračného centra.

Novoročný príhovor o. Mareka Ondreja

Na prahu nového roka

Drahí priatelia,

Uplynulý rok 2022 bol pre každého z nás náročným. Ešte sme sa nespamätali po období pandémie a vhupli sme do časov, kedy na východe od našej hranice je vojna. Predošlý rok sme začali s vydýchnutím si po koronakríze, no prišla ďalšia. Myslím si, že nás dobrý Pán Boh predsa len viedol a neopustil nás. Každý deň sme sa mohli presviedčať o jeho blízkosti a o jeho dobrote. Zvlášť v službe chudobným a vyhnaným z ich domova. Pre našu farnosť bol uplynulý rok skúškou lásky k blížnemu. Nakoľko sme obstáli, to posúdi dobrý Pán Boh. No teším sa, že niektorí ponúkli svoje ruky do služby. Nemám len na mysli službu utečencom, ale aj službu farnosti. Je veľmi veľa malých vecí a skutkov, ktoré si mnohí nevšimnú.

Som rád, že rok 2022 bol pre nás jubilejným rokom, kedy sme slávili 25. výročie posviacky farského kostola. Mali sme možnosť zažiť chvíle pri slávnostiach a spoločnej zábave, či pohostení. Práve v tomto roku sme sa stali vlastníkmi pozemku okolo kostola, aby sme tak mohli začať podnikať kroky pre vybudovanie nášho zázemia – Pastoračného centra. Viem, že to nebude jednoduché a ani lacné. No chcem veriť, že spoločne to zvládneme a vybudujeme nie len dom, kde by sme sa mohli stretávať a spolupracovať pre spoločné dobro, ale pripravíme domov pre nás všetkých, kde sa bude každý dobre cítiť.

Na prahu nového roka, v ktorom oslávime 10. výročie založenia farnosti, chcem poďakovať za všetky nezištne vykonané služby pre kostol, kaplnky a farnosť. Nech nám Pán Boh požehná, aby sme aj rok 2023 zvládli. Nech nás chráni od útlakov Zlého ducha a všetkej hrôzy vojen a ľudskej nenávisti. Nech sa staneme citlivejšími na potreby najslabších a nech stojíme na ich strane. Nech nie sme ani slepí a ani hluchí!

Každému z nás prajem viac iniciatívy a aktívnosti nie len pre prácu v zamestnaní, doma ale aj pre dobro našej farnosti a ľudí, ktorí v nej žijú. Farnosť je živým organizmom, lebo v nej žijú ľudia. Každý jednotlivec keď prispeje svojou čiastkou, tak výsledok bude určite veľkolepý.

Všetkým Vám s radosťou udeľujem požehnanie a vyprosujem požehnaný a šťastlivý Nový rok 2023.

Dp. Marek Ondrej, farár

Zomrel Benedikt XVI.

Grazie Santità – Ďakujeme Vaša Svätosť!

Dnes v posledný deň roka 31.12.2022 vo Vatikáne zomrel emeritný pápež Benedikt XVI vo veku 95 rokov. V našej farnosti v dnešný deň o 16:00 slávime ďakovnú omšu za dobrodenia a zároveň aj za jeho život s prosbou o spásu jeho nesmrteľnej duše. Aj z tohto dôvodu budeme vysielať svätú omšu online cez náš youtube kanál farnost sv. Ondreja. Jozef Ratzinger Bol blízkym spolupracovníkom Sv. Jána Pavla II a kardinála Tomka. Cirkvi daroval celý svoj život ako pokorný robotník v Pánovej vinici.

Poznal som ho osobne a pri stretnutiach s ním som bol naplnený bázňou. V jeho prítomnosti som cítil chvenie duše i tela a vnímal som láskavého pápeža plného Kristovho ducha. Najpokornejším človekom vo Vatikáne bol pápež Benedikt. Po jeho rezignácii sme mali strach, čo bude ďalej, no naplnilo sa to, čo povedal raz večer z okna svojej pracovne tým, ktorí sme boli na 50 výročie otvorenia II. Vatikánskeho koncilu s horiacimi sviečkami zhromaždení na Svätopeterskom námestí vo Vatikáne: „Cirkev nie je moja, ale Kristova… a aj keď sa zdalo, že Pán v loďke spí, nikdy nás neopustil!“

Ďakujem Bohu za dar pápeža Benedikta a prosíme o pokoj pre jeho nesmrteľnú dušu. Dovolím si poznamenať, že keď už nie on uvidí Boha z tváre do tváre, tak kto iný!

Requiescat in pace!

Od 2.1.2023 budú jeho telesné pozostatky vystavené v Bazilike sv. Petra a 5.1.2023 pápež František bude viesť pohrebné obrady so slávením zádušnej omše.

Otec Marek

Svätá omša za zosnulých

Pozývame vás na svätú omšu v prvú nedeľu v mesiaci, 01. januára 2023, ktorá sa pravidelne slúži na úmysel za zosnulých farníkov, za pochovaných na Cintoríne sv. Rozálie a za tých, na ktorých si veriaci pri tomto slávení spomenú. Bude sa slúžiť ako zvyčajne, v Kaplnke sv. Rozálie o 15:15 hod.