Pozvánka na návštevu ružencovej záhrady

Ružencové bratstvo našej farnosti pozýva všetkých ctiteľov Panny Márie na slávnosť Ružencovej Panny Márie do Vyšnej Šebastovej dňa 11. októbra 2022. Prihlásiť sa môžete do 30. septembra zapísaním sa na hárok, ktorý je na zadnej lavici v kostole, pred vstupom na chór. Poplatok pre tých, ktorí nie sú členmi ružencového bratstva: 3 eurá. Bližšie info u p. M. Rendošovej.

Adorácia vo farskom kostole

V tomto týždni môžete využiť možnosť tichej modlitby a poklony pred vyloženou Eucharistiou v pondelok, utorok a piatok od 17.00-18.00 hod a vo štvrtok po sv. omši do 19.00 hod.

Stretnutie prvoprijímajúcich detí

V stredu 21. septembra pozývame prvoprijímajúce deti a ich rodičov na ďalšie z pravidelných prípravných stretnutí, ktoré začne o 17.15 hod vo farskom kostole.

Čo v nás ostáva po púti k sv. Rozálii?

Koniec letných prázdnin sa v našej farnosti na Podhradovej niesol opäť v duchu putovania. Nevybrali sme sa síce ďaleko, ale zato na dlhšie ako zvyčajne. Už po štvrtýkrát naše kroky viedli na miesto, kde v 18. st. postavili kaplnku z vďaky a na počesť sv. Rozálie, patrónky z Palerma, ktorá ochránila obyvateľov Košíc pred ničivým morom. Svätá Rozália má sviatok 04. septembra, preto sa naša Prosebná púť spojená s odpustovou slávnosťou koná práve v tomto čase. Tento rok sa slávenie začalo 31. augusta a trvalo 5 dní. Pútnici prichádzali ku Kaplnke sv. Rozálie, kde sa kedysi dlhé roky modlili a žili pustovníci, podľa vzoru sv. Rozálie, ktorá sa utiahla na vrch a žila pustovníckym životom.

Tentokrát sme mali na „Rozálke“ zopár prekvapení a udalostí, ktoré boli príjemným obohatením a potešením pre tých, ktorí sa púte zúčastnili. Najskôr sme v našom malom farskom spoločenstve privítali vzácnych hostí, ktorých rovnako ako nás, spája úcta k sv. Rozálii. Na otváraciu sv. omšu k nám zavítal farár z katedrály v Palerme, kde sú uložené ostatky sv. Rozálie a každoročne sa slávi jej sviatok, Mons. Filippo Sarullo, spolu s ďalším kňazom palermskej farnosti. Ako hlavný celebrant slúžil sv. omšu, pri ktorej nám priblížil život sv. Rozálie a poukázal na to, že pre stretnutie s Pánom Ježišom je dôležitá naša osobná viera, nie viera tých druhých. Obohatením pre nás neboli len jeho slová, ale i to, že k nám prišiel ako k priateľom, vnímajúc a reagujúc na našu prítomnosť úsmevom a povzbudením k živej a radostnej viere. ( K jeho rozprávaniu o sv. Rozálii sa ešte za krátky čas vrátime…). Hosťom tejto bohoslužby bol aj arcibiskup michalovsko-košickej pravoslávnej eparchie, Jeho Vysokopreosvietenosť Juraj, od ktorého sme sa dozvedeli, že ich košický chrám je taktiež spoluzasvätený sv. Rozálii a sú v ňom uložené aj jej relikvie. Takto sme teda v jeden deň spoznali a nadviazali vzťahy s našimi spolubratmi v „svätorozálskej úcte a tradícii“, ktoré, verme, budú pokračovať aj naďalej.

Počas ďalších dní sme slávili Trojdnie sv. Rozálie, kde sme sa s našimi duchovnými otcami farnosti stretávali pri modlitbe sv. ruženca a sv. omšiach. Predvečer odpustovej slávnosti sme mali opäť naplnený výnimočnými zážitkami. Po cca 60 rokoch totiž v našej kaplnke opäť zaznelo staré harmónium, ktoré zrenovoval náš pán kaplán Michal. Bol to na jednej strane zvláštny, na druhej strane krásny zážitok, počúvať melódie z nástroja, ktorý znel pred vyše 100 rokmi vtedajším pútnikom a dobrodincom a následne bol dlhé roky zabudnutý a nefunkčný na chóre v kaplnke… A by sme si tento zvuk mohli vychutnať ešte viac, pripravili nám naši duchovní otcovia druhé prekvapenie v podobe hudobno-poetického pásma. Otec Michal hral skladby rôznych autorov, pomedzi ktoré nám o. Marek čítal úryvky zo Svätého Písma a krásne úvahy z knihy Anselma Grüna, Žasnime. Bolo nad čím uvažovať a žasnúť a kto to nestihol počas tejto hodinky, mal možnosť zotrvať ešte na nočnom bdení s pustovníčkou v tichej adorácii pri Eucharistii.

Deň, ktorý je vždy najpestrejší a kedy sa nás tu stretne najviac, je posledný deň púte- bola to nedeľa 04. septembra, kedy z príležitosti sviatku sv. Rozálie konáme odpustovú slávnosť. Po hodinách a dňoch príprav sme sa zišli v toto popoludnie opäť pri kaplnke, kde sme začali sláviť túto peknú spomienku na našu patrónku. Za prítomnosti mnohých farníkov, ako aj predstaviteľov miestnej samosprávy, rodiny p. farára o. Mareka, pútnikov z iných častí mesta či iných obcí, priateľov, našich ukrajinských priateľov, o ktorých sa naša farnosť stará od vypuknutia konfliktu a v doprovode Zboru sv. Cecílie, sme vstúpili do slávenia Korunkou Božieho milosrdenstva a následne slávnostnou sv. omšou.

Hlavným celebrantom bol o. Marek, koncelebrovali duchovní otcovia o. Michal a o. Rado. Pri sv. omši boli požehnané deti a ich školské tašky a na záver slávenia nasledoval eucharistický sprievod v areáli cintorína, pri ktorom duchovní otcovia požehnali pútnikom, mestu a jeho obyvateľom a zverili nás pod ochranu našej patrónky a Nebeskej matky. Všetky príhovory našich duchovných otcov boli veľmi pekné a každý sme si v nich mohli nájsť to svoje, čo nás najviac oslovuje pre náš osobný život, osobnú vieru. Jedným dôležitým spoločným menovateľom bolo i to, že ak máme usporiadané správne svoje hodnoty, vtedy budú veci v našich životoch fungovať správne – Láska je tá, ktorá nám dá silu ísť za Kristom ako apoštoli; vďaka láske v nás dokážeme zapĺňať dobrom svet okolo nás; ak bude Boh na prvom mieste v našom živote, tak budú aj naše ostatné vzťahy dobré a pevné – v tom všetkom nachádzame krásny príklad v živote našej patrónky sv. Rozálie; je nám povzbudením v tom, že má význam sa usilovať o pevný vzťah s Bohom a dávať mu prioritné miesto v našom živote. Boli sme povzbudení aj k tomu, že modliť sa má význam aj vtedy, ak to ovocie nie je vidieť alebo sa zdá, že to nemá význam. Problémom totiž môže byť aj to, že ešte my sami sa potrebujeme v našej viere obrátiť…

Na záver ako vždy, po bohatých a hodnotných duchovných pokrmoch, prišli na rad pokrmy ozajstné, sladké,slané koláčiky, guľáš či kofola a deti sa mohli zabaviť pri rôznych hrách a aktivitách. V priateľskej atmosfére sme tak strávili dlhé poobedie a zakúsili sme radosť z prítomnosti blízkych ľudí a vzťahov, ktoré môžeme budovať…

Ak ste na našej púti ešte neboli, o rok vás radi privítame a ak ste boli, príďte zas:)

Posledné slová patria vysloveniu vďaky za to, že sa to celé mohlo uskutočniť a za to, že sa nás tam toľko mohlo zísť, hoci, ešte stále sa máme kam posúvať…

Ďakujeme tým, ktorí prišli ako pútnici, ďakujeme tým, ktorí venovali svoj čas a energiu prípravám už počas prázdnin, ale i tým, ktorí pomohli v posledných dňoch či len v samotný deň slávnosti. Tým, ktorí zabezpečili občerstvenie, pitný režim, napiekli koláče, chystali stoly, upratovali kaplnku, zabezpečili liturgické slávenie, fotenie, spev, aktivity pre deti, osvetlenie, výzdobu, vďaka Zboru sv. Cecílie za hudobný doprovod,…

Osobitná úprimná vďaka však na záver patrí našim duchovným otcom – o. Michalovi, o. Radovi a o. Marekovi. To, že ste tu prichádzali, je pekné svedectvo toho, že vám táto slávnosť nie je ľahostajná a chcete úctu k sv. Rozálii živiť O. Michal, ďakujeme za prípravy, ktoré ste pred slávnosťou i počas nej vykonali a že ste nám skrze harmónium priniesli pekné zážitky a potešili ducha…

O. Marek, vďaka Vám za to, že sa táto slávnosť koná, lebo tá celá myšlienka prišla od Vás. Ďakujeme, že stále prinášate niečo, čo tieto púte obohatí a čím môžeme našu patrónku viac spoznať a pripomínať si, že modliť sa k nej nie je márne… Rovnako ďakujeme za organizáciu tejto púte a veľká vďaka aj za preklad príhovorov Mons. Sarulla a tiež za umožnenie rozhovoru s ním a jeho tlmočenie…

Ďakujeme za všetku obetu, ktorú bolo i nebolo vidieť… Vďaka Bohu za celé dielo!

Ešte o niečo viac o slávnosti si prečítate aj v našom najnovšom Apoštolovi. Foto zo slávnosti si v najbližších dňoch budete môcť pozrieť v Galérii.

Veni Sancte

Na začiatku nového školského a akademického roka pozývame deti, školákov, študentov i učiteľov na slávnostné Veni Sancte v nedeľu 11.09.2022 o 10.00 hod vo farskom chráme. Pri tejto svätej omši budeme spoločne prosiť o dary Ducha Svätého a jeho vedenie počas celého školského roka.

Začala sa púť k sv. Rozálii

Naše farské spoločenstvo vykročilo poslednú augustovú stredu na svoju 4. prosebnú púť k patrónke farskej kaplnky sv. Rozálii. Oproti predošlým rokom sa púť začala už o deň skôr, a to z dôvodu návštevy, ktorú sme v tento deň prijali. Bolo nám cťou, že sme v našej farnosti práve pri oslave sviatku sv. Rozálie mohli privítať Mons. Filippa Sarulla, farára katedrály v sicílskom Palerme, tiež jeho spolubrata z diecézy v Palerme dona Salvatoreho a Jeho Vysokopreosvietenosť Juraja, arcibiskupa michalovsko-košickej pravoslávnej eparchie. Svätá Rozália sa narodila práve v meste Palermo a jej ostatky sú uložené v katedrále, kde pôsobí Mons. Sarullo.

V homílii sa don Sarullo zmienil o živote sv. Rozálie, o tom, čím môže byť príkladom pre našu vieru a prepojil to aj s dnešným evanjeliovým úryvkom o podobenstve o 10 pannách. Olej, ktorý múdre panny mali a nechceli dať tým druhým, má symbolizovať vieru – poukázal na to, že pred Ježiša nemôžeme predstúpiť s vierou tých druhých, ale len so svojou vlastnou. Život a odvážne rozhodnutia sv. Rozálie nám môžu byť vzorom, ako posilňovať aj našu vlastnú vieru a ako mať odvahu robiť autentické rozhodnutia pre dobro nášho života.

Svätú omšu koncelebrovali naši duchovní otcovia, p. farár Marek Ondrej a o. Radoslav Lojan. Krásny zvuk pôvodného harmónia obohatil túto bohoslužbu vďaka p. kaplánovi Michalovi Bodnárovi.

Na túto návštevu nám okrem pekných myšlienok z kázne ostanú príjemné spomienky a dojmy z toho, že don Filippo, ako aj ostatní hostia, prišli ako bratia k bratom a sestrám. Ich priateľskosť, spontánnosť a autentická radosť boli veľmi prítomné v danom okamihu a myslím, že v nás zanechali viac než len dobrý pocit. Zanechali v nás poznanie, že prežívanie našej viery môže a má byť úprimné, autentické, radostné. Boli pre nás povzbudením a sme radi, že pri svojej ceste na východ Slovenska neodmietli naše pozvanie osláviť s nami sviatok našej spoločnej patrónky.

Na záver ešte dodáme, že prosebná púť pokračuje Trojdním sv. Rozálie, najbližšie vás pozývame na sv. omšu v Kaplnke sv. Rozálie vo štvrtok 01. septembra o 16.00 hod. Celý program slávnosti nájdete tu.

Farská kancelária od septembra

Oznamujeme veriacim, že farská kancelária bude od septembra otvorená opäť v bežných úradných hodinách, t.j. v utorky od 16.00-17.00 hod a vo štvrtky od 19.00-19.30 hod.

Pozvánka na Prosebnú púť k sv. Rozálii

Čoskoro budeme opäť sláviť sviatok sv. Rozálie, patrónky kaplnky a cintorína v našej farnosti. Aj tento rok chceme pozdraviť našu patrónku a konať púť k miestu, kde je postavená jej kaplnka, s úmyslom za ochranu mesta a jeho obyvateľov a za odvrátenie epidémie.

Pri tejto príležitosti by sme vás radi v dňoch 31.08. – 04.09.2022 srdečne pozvali na Prosebnú púť k sv. Rozálii, ktorá bude opäť bohatá na duchovný program. Navštívia nás vzácni hostia zo Slovenska i Talianska. Púť začne otváracou sv. omšou v stredu 31. augusta v Kaplnke sv. Rozálie; hlavným celebrantom bude Mons. Filippo Sarullo, farár katedrály v Palerme (Sicília) a ako hosťa privítame Jeho Vysokopreosvietenosť Juraja, arcibiskupa michalovsko-košickej pravoslávnej eparchie.

Vo štvrtok, piatok a sobotu bude nasledovať slávenie Trojdnia sv. Rozálie. Sobotný večerný program ukončí nočné bdenie pri Eucharistii. Vyvrcholenie púte bude v nedeľu 04. septembra na sviatok sv. Rozálie, kedy vás pozývame na slávnostnú odpustovú sv. omšu. Vítané sú zvlášť deti, pre ktoré bude pripravené zábavné popoludnie a požehnanie na začiatok školského roka. Na záver odpustovej slávnosti pozývame všetkých pútnikov na spoločné Agapé.

Podrobný program slávenia nájdete na plagáte. Tešíme sa na vás!

Celodenná adorácia na prvý piatok

V piatok 02. septembra bude v našom farskom kostole celodenná adorácia pred Eucharistiou. Sviatosť bude vyložená od 9.00-18.00 hod; pozývame vás kedykoľvek v tomto čase k tichej osobnej modlitbe pri Pánovi. Kto môže prísť na celú hodinu, prosíme, aby sa napísal na hárok na nástenke v kostole. Ďakujeme.