Požehnaný Advent

Prvou adventnou nedeľou vstupujeme do nového liturgického roku, ktorého začiatkom je práve adventné obdobie. Advent (lat. adventus = príchod) má upriamiť našu pozornosť na očakávanie, narodenie Božieho Syna. Počas štyroch týždňov sme pozvaní hlbšie, intenzívnejšie premýšľať nad tým, čo má prísť. Toto obdobie je tradične späté s časom stíšenia sa, pokánia a modlitby. Každá nedeľa v advente nás vyzýva postupne k inej forme prípravy- prvá nás nabáda k bedleniu, druhá k pokániu, tretia kladie dôraz na radosť. Štvrtá nedeľa upriamuje pozornosť už na udalosti bezprostredne pred narodením Ježiša.

Aj keď tento rok začíname advent, žiaľ, bez možnosti prísť na bohoslužby, pozývame vás napriek tomu „nestratiť kontakt“ s Pánom a využiť to, čo môžeme – online prenosy sv. omší, individuálnu pastoráciu ( sv. prijímanie, sv. spoveď ) modlitbu s rodinou, s priateľmi či duchovné povzbudenie cez čítanie Svätého Písma.

Želáme vám všetkým pokojné a požehnané prežívanie adventu, nech je v našich domovoch a vzťahoch viac dobra, pokoja a lásky a nech v nás zavládne na konci týchto príprav úprimná radosť z príchodu nášho Pána!