Sviatok Panny Márie a požehnanie ornátu

V utorok 8. decembra sme sa vo farskom chráme zišli na slávení sviatku Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Slávnosť začal náš pán farár o. Marek obradom požehnania krásneho nového mariánskeho ornátu. V úvode predniesol modlitbu a úryvok z Písma od apoštola Pavla a po požehnaní si obliekol nové rúcho. Pri speve mariánskej piesne sme následne vstúpili do samotného slávenia svätej omše, na úvod ktorej o. Marek poďakoval veriacim za darovanie rúcha pre farnosť. Spomenul tiež, že ornát má z vnútornej strany vyšitý nápis Z vďačnosti Panne Márii venujú veriaci z Podhradovej.

Pri uvažovaní nad staťou z evanjelia o zvestovaní Panne Márii, že sa stane matkou Spasiteľa, sa o. Marek v homílii prihovoril najmä ženám- matkám. Adresoval im otázku, čo sa deje v tom okamihu, keď počnú dieťa. Tento moment pomenoval ako okamih, kedy sa sám Boh dotkne ženy, že ju pobozká. Každá žena, ktorá sa stala matkou, je pobozkaná Bohom práve v tom momente, kedy do nej On sám vloží nový život. Boh bozkáva zem pri každom novom živote, ktorý sa denne rodí na tento svet. Lebo nie človek, nie muž, ale Boh Otec je darcom života. Otec Marek sa v príhovore dotkol aj počatia Panny Márie- Boh si ju už od okamihu počatia v lone jej matky sv. Anny pripravoval na úlohu matky Spasiteľa. Preto sa jej dotkol výnimočným spôsobom- uchránil ju aj od dedičného hriechu a ponechal neporušenú jej čistotu aj vtedy, keď sa ona sama stala matkou. Vyzdvihol jej odvahu prijať poslanie stať sa matkou Božieho Syna, keď vyslovila slová „Hľa služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova“ . Vyjadril obdiv nielen Božej Matke za to, že prejavila dôveru Bohu, nevediac ako a či to zvládne, ale takisto aj všetkým matkám, ktoré napriek obavám a neistote, prijali a priviedli na svet svoje deti, lebo vďaka nim tu dnes je každý jeden z nás. Na záver vyzval, aby sme si tento veľký zázrak- zrod nového života vážili ako Boží dar a ďakovali za neho Bohu- Otcovi, ktorý je pôvodcom života.