Svätá omša za zosnulých a odpust v Kaplnke sv. Rozálie

V nedeľu 01. septembra o 15.15 hod bude v Kaplnke sv. Rozálie slúžená svätá omša za zosnulých farníkov, za pochovaných na Cintoríne Rozália i za zosnulých, na ktorých si prítomní veriaci spomenú.

Z príležitosti sviatku sv. Rozálie, patrónky našej kaplnky, bude od nedele prebiehať Trojdnie modlitieb k sv. Rozálii, ochrankyni pred morovou nákazou a chorobami. Od 02.09.-04.09.2019 bude v kaplnke modlitba sv. ruženca o 15.15 hod, následne bude svätá omša o 16.00 hod. Každý deň sa budeme modliť aj za chorých.

V stredu 04. septembra budeme sláviť odpustovú slávnosť sv. Rozálie, a to o 16.00 hod v Kaplnke sv. Rozálie. Srdečne Vás pozývame!

O sv. Rozálii z Palerma

Svätá Rozália, panna a pustovníčka, sa narodila okolo roku 1100 v rodine kniežaťa na Sicílii. V období dospievania slúžila na kráľovskom dvore ako čestná komorná kráľovnej. Napriek svetským pokušeniam a lákadlám v tomto prostredí blahobytu a ponuke na sobáš s jedným z dvorných šľachticov, sa mladá Rozália rozhodla svoj život venovať Kristovi.

Odišla do kláštora, pravdepodobne k baziliánskym rehoľníčkam, následne žila ako pustovníčka v jaskyni Quisquina. Tak ako iné skryté príbytky pustovníkov, aj táto jaskyňa bola časom odhalená ľuďmi, ktorí hľadali múdre rady a prosili o modlitby za ich úmysly. Rozália v snahe vyhnúť sa davom pútnikov a z obáv pred svetskou márnosťou unikla do hôr nad mestom Palermo s názvom Monte Pellegrino.  Tu mladá dievčina vyprosovala modlitbami, prísnym pôstom a pokáním milosť obrátenia a spásu pre ľudí žijúcich v rodnom meste, ktorí boli v zajatí nerestí a hriechov. Rozália tu prežila zvyšok svojho krátkeho života, podľa starých kroník svoju pozemskú púť skončila pravdepodobne 4. septembra 1165.

Po jej smrti začali toto miesto navštevovať zbožní pútnici, ktorých priťahoval jej obdivuhodný príklad obety a lásky. Po nejakom čase však tento záujem upadol a ľudia prestali jaskyňu vyhľadávať. K znovuobnoveniu úcty k tejto svätici došlo až začiatkom 17. st. Vtedy istá veľmi chorá žena bola uzdravená po tom, čo na základe prísľubu sv. Rozálie, ktorá sa jej zjavila, navštívila jaskyňu na Monte Pellegrino a napila sa z blízkeho prameňa. Rozália jej tiež ukázala miesto, kde boli jej ostatky. V roku 1624 vypukol v Palerme mor, ktorý sa rozšíril na celý Apeninský poloostrov. Spočiatku aj napriek modlitbám obyvateľov a sľubu, že sv. Rozáliu ustanovia za patrónku Palerma, ak im pomôže nákazu zastaviť, mor neustupoval. Stalo sa tak až po ďalšom jej zjavení mužovi, ktorý ju vrúcne prosil o záchranu ľudu pred morom. Dostal od nej prísľub, že ak ponesú jej ostatky v procesii mestom, mor ustane a tým sa aj potvrdí ich pravosť. To sa aj stalo, v deň procesie v meste už žiaden človek nakazený morom nebol. Odvtedy sa sv. Rozália uctieva ako patrónka a ochrankyňa pred morovou nákazou.

Podobne ako mesto Palermo, aj Košice sa stali obeťou morovej nákazy, a to začiatkom 18. storočia. Veriaci mesta, na čele s jezuitským pátrom Jurajom Péchym, sa preto rozhodli postaviť kaplnku a zasvätiť ju práve sv. Rozálii, a zastaviť tak šíriaci sa mor. Kaplnku dokončili a vysvätili v roku 1715 a na príhovor tejto patrónky mor v meste skutočne zmizol. Nad vchodom do kaplnky dali na jej počesť zhotoviť nápis : „OB PESTEM SEDATAM DIVAE ROSALIAE DICTATA MDCCXV“ – „Za ukončenie moru zasvätené v roku 1715 svätej Rozálii“. Kaplnka sa čoskoro stala pútnickým miestom, kde prichádzali veriaci ďakovať za záchranu od morových epidémií. V roku 1762 udelil pápež Klement XIII. kaplnke právo udeľovať odpustky.

Zdroj:zivotopisysvatych.sk, pohrebnictvo.sk