Rozlúčka s emeritným o. arcibiskupom Alojzom Tkáčom

V utorok 23. mája 2023 nás vo veku 89 rokov navždy opustil košický emeritný arcibiskup Mons. Alojz Tkáč. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v utorok 30. mája o 10.30 hod v Dóme sv. Alžbety. Na obradoch sa môže zúčastniť aj verejnosť – pred katedrálou bude umiestnená obrazovka so živým prenosom. Kondolenčná kniha je v katedrále od 24. mája a rakva s pozostatkami bude k poslednej úcte vystavená v pondelok 29. mája od 10.00 hod do 20.00 hod v Dóme sv. Alžbety.

S otcom arcibiskupom Tkáčom sú spojené aj začiatky nášho farského kostola na Podhradovej – práve o. arcibiskupovi Alojzovi Tkáčovi vďačíme za posvätenie miesta, na ktorom sa začala výstavba nového rímskokatolíckeho kostola zasväteného sv. Ondrejovi, apoštolovi, a to dňa 26.11.1995 za účasti mnohých veriacich. Neskôr, dňa 12.07.1997 sa uskutočnila konsekrácia chrámu o. arcibiskupom Tkáčom a náš kostol sa stal filiálkou Dómu sv. Alžbety v Košiciach.

Modlime sa za spásu jeho duše, odpočinutie večné daj mu Pane!

Odpust sv. Jána Nepomuckého na Hornom Bankove

V nedeľu 21. mája bude na Hornom Bankove odpust ku cti sv. Jána Nepomuckého. Slávnosť sa začne sv. omšou o 14:15 hod v kaplnke na Hornom Bankove. Pred kaplnkou bude vystavená socha sv. Jána Nepomuckého.
Po sv. omši Vás pozývame na čapovanú kofolu a zároveň Vás pozývame k tomu, aby ste priniesli so sebou drobné pohostenie, napríklad koláče alebo rôzne iné dobroty, s ktorými sa podelíme so spoločenstvom.
Tešíme sa na duchovne a spoločensky prežité popoludnie!

Nanebovstúpenie Pána – prikázaný sviatok

Vo štvrtok 18.05. je prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Sväté omše v našej farnosti budú nasledovne:

Rozália / 16:00 hod / slávnostná sv. omša s pripomienkou niekdajších pútí práve na tento sviatok

Farský kostol / 16:30 hod, 18:00 hod

Stretnutie pre prvoprijímajúcich

V stredu 17. mája o 17:15 hod pozývame prvoprijímajúce deti a ich rodičov na stretnutie vo farskom kostole v rámci prípravy na slávnosť 1. sv. prijímania.

Adorácie vo farskom kostole

V tomto týždni bude možnosť tichej modlitby a adorácie pri Sviatosti Oltárnej v pondelok, utorok a piatok od 17:15-18:00 hod a vo štvrtok po sv. omši do 19:00 hod.

Púť detí do Obišoviec

V sobotu 13. mája bude Arcidiecézna púť detí do Obišoviec. Z našej farnosti bude spoločne putovať 27 detí v doprovode rodičov a p. kaplána Michala.

PROGRAM PÚTE
8:45 / stretnutie na stanici v Ťahanovciach
9:02 / odchod vlaku zo zastávky Ťahanovce
8.30 – 10.15 / registrácia a začiatok putovania v Ličartovciach
11.00 – 11.30 / katechéza a obed v skupinke pri kostole v Obišovciach
11.30 – 13.30 / workshopy, sviatosť zmierenia, voľný program
13.30 / spoločný program pred pódiom, príprava na svätú omšu (pozor na eucharistický pôst)
14.00 / svätá omša
16:39 / vlak z Obišoviec do Košíc – Ťahanoviec


Obetný dar – trvanlivé potraviny pre núdznych zasiahnutých vojnou. Pre pútnikov bude zabezpečený obed, čaj, malá pútna spomienková drobnosť a animovaný program z Ličartoviec do Obišoviec. Tešíme sa na spoločný čas pri putovaní 🙂

Máj – mesiac Loretánskych litánií

V mesiaci máj sa budeme vo farskom kostole o 18:00 hod spoločne modliť Loretánske litánie, po ktorých bude nasledovať sv. omša.

Litánie k Božej Matke sa začali objavovať už v stredoveku. Najstarší text tohto druhu sa zachoval z 12. st. a pochádza z nemeckej diecézy Mohuč s celým názvom: „Litánie k našej Panej, Božej rodičke, Panne Márii, modlitba veľmi dobrá, prednášaná každodenne v akomkoľvek súžení“. Loretánske litánie boli zostavené koncom 15. alebo začiatkom 16. st. Vznikli z viacerých starších mariánskych litánií a verejne sa začali používať v talianskom pútnickom mieste Loreto. Odtiaľ je aj názov Loretánske litánie, ktoré sa postupne rozšírili do západnej Cirkvi a úradne ich schválil pápež Benedikt XIV, ktorý bol na čele Cirkvi v rokoch 1740 až 1758. Loretánske litánie sú prosebnou a zároveň meditatívnou modlitbou. Opakované zvolávanie príhovoru Božej Matky je prejavom skrúšeného a pokorného srdca prosiaceho človeka. Invokácie, ktoré litánie obsahujú, poukazujú na tajomstvá spásy spojené so životom Panny Márie. Posledná úprava invokácií litánií bola v roku 2020, kedy pápež František doplnil tri nové zvolania: Matka milosrdenstva, Matka nádeje a Útecha migrantov.

Svätá omša za zosnulých

V nedeľu 07. mája vás srdečne pozývame na tradičnú svätú omšu za zosnulých. Budeme ju slúžiť v kaplnke sv. Rozálie o 15:15 hod za zomrelých farníkov, za pochovaných na cintoríne sv. Rozálie a za všetkých, na ktorých si prítomní veriaci spomenú.

Večeradlo s Pannou Máriou

V sobotu 06. mája o 17:00 hod pozývame členov ružencového spoločenstva a všetkých ctiteľov Panny Márie na každomesačné fatimské večeradlo vo farskom kostole. Po ňom nasleduje svätá omša o 18:00 hod.

Celodenná adorácia

V piatok 05. mája bude v našom farskom kostole prvopiatková celodenná poklona pred Sviatosťou Oltárnou, v čase od 9:00 – 18:00 hod. Prosíme veriacich, ktorí môžu prísť na celú hodinu, aby sa zapísali na hárok na nástenke v kostole.