Zavŕšili sme slávenie so sv. Ondrejom

Odpustovú slávnosť sv. Ondreja, apoštola sme tohto roku slávili v nedeľu 29. novembra o 10.00 hod vo farskom kostole. Z dôvodu koronakrízy sa táto svätá omša konala bez prítomnosti biskupa, iba v takom  rodinnom kruhu, ako to spomenul aj duchovný otec Marek. Bohoslužbu slávili duchovní otcovia našej farnosti- celebroval náš pán farár dp. otec Marek Ondrej, koncelebrovali dp. otec Blažej Revický a dp. otec Radoslav Lojan. Keďže bola zároveň aj prvá adventná nedeľa, otec Rado zapálil prvú sviecu na adventnom venci a otec Marek požehnal adventné vence. Zároveň boli požehnané aj nové svietniky a oltárne sviece, ktoré tvoria spolu s oltárnym krížom jednu sadu, ktorej dominantnou črtou sú motívy olivových ratolestí. 

Zavŕšením našich novembrových modlitieb a Novény k nášmu patrónovi sv. Ondrejovi bola Slávnosť sv. Ondreja, apoštola v pondelok 30. novembra o 18.00 hod v našom chráme. Otec Marek zveril celú našu farnosť pod jeho ochranu. V homílii vyzdvihol mesiac november ako, zvlášť pre neho, duchovne najsilnejší a nabitý sviatkami, od sviatku Všetkých svätých, cez Pamiatku verných zosnulých až k sviatku sv. Ondreja, patróna našej farnosti. Pripomenul, že je to čas mnohých príležitostí prísť do chrámu a duchovne sa posilniť či prosiť o pomoc, a to nielen nášho patróna, ale aj sv. Rozáliu, tak aktuálnu v tomto čase pandémie a bl. Anku Kolesárovú, ktoré sú úzko späté s našou farnosťou. Podelil sa s nami o hlbokú osobnú skúsenosť z noci Všetkých svätých, počas ktorej cítil veľmi osobitne prítomnosť a moc svätých, ktorí sú už pred nebeským oltárom a neustále sa za nás tu žijúcich prihovárajú u Nebeského Otca. Veriacich povzbudil, aby sa takisto modlili za duše tých, ktorí opustili tento svet a rovnako potrebujú ich modlitby. Vyzval ich, aby sa nebáli a smelo kráčali k svätosti, ako naši svätí a tí, ktorých už nemáme medzi sebou.
V závere slávnosti o. Marek požehnal olej sv. Ondreja, ktorý svojim pôvodom symbolizuje život a smrť apoštola Ondreja a Pána Ježiša- je spojením nardového oleja z Jeruzalema, kde svoju obeť priniesol sám Kristus a olivového oleja z Grécka, kde zomrel mučeníckou smrťou sv. Ondrej. Kňazi na záver mazali týmto olejom prítomných veriacich, ktorí túžia po uzdravení či požehnaní.

Napriek tohtoročným obmedzeniam pri slávení svätých omší v tomto období sme mohli prežiť čas plný povzbudenia, stíšenia a vďaky za dary, ktoré sme možno sami doteraz brali ako samozrejmosť a až tieto chvíle ukázali, ako cenné vedia byť aj tie najobyčajnejšie veci, ktoré nás obklopujú a udalosti, ktoré prichádzajú . Nech nás sv. Ondrej uzdravuje, požehnáva a chráni!