Adventný večer s Božím Slovom II

V druhom adventnom týždni sme sa v rámci duchovnej prípravy na Vianoce opäť stretli pri čítaní Božieho Slova formou Lectio divina. Témou rozjímania bol úryvok z Evanjelia podľa Lukáša Návšteva u Alžbety. Otec Marek uvažoval nad Máriiným zmýšľaním a konaním bezprostredne po tom, čo jej anjel Gabriel zvestoval, že sa jej narodí Boží Syn, Spasiteľ sveta. V nasledujúcich riadkoch sa v krátkosti vrátime k jeho zamysleniu.

Mária sa rozhodla vydať na dlhú a namáhavú cestu, aby navštívila svoju príbuznú Alžbetu. Je pravdepodobné, že sa túžila presvedčiť o pravdivosti slov anjela Gabriela o požehnanom stave Alžbety. Ale motívom jej cesty bola iste i vôľa pomôcť svojej tete v dňoch pred i po narodení jej dieťaťa. V tomto geste môžeme nájsť hlbší význam služby, ktorú Mária chcela preukázať Alžbete. A síce, že po vyslovení svojho Fiat, teda áno Božiemu plánu, už nepatrila sebe a svojim rodičom, ale patrila všetkým ľuďom. Stala sa nielen matkou Božieho Syna, ale stala sa matkou všetkých synov a dcér Nebeského Otca. Táto úloha, do ktorej ju Boh povolal, nebola ľahká, nebola vždy radostná, ale naopak, bola to cesta často bolestivá a tŕnistá. Napriek tomu, Mária svoje rozhodnutie nikdy neoľutovala a s vierou a dôverou ho každý deň napĺňala.

V Máriinom živote môžeme nájsť paralelu so životom každého kresťana. Tak, ako ona prekonala náročnú cestu za svojim cieľom, tak aj kresťan má na púti do nebeskej vlasti pred sebou ťažkú namáhavú cestu, ktorou má každý deň kráčať. Tak, ako sa Mária zriekla svojho ja a darovala seba pre službu Božieho ľudu, tak aj my, každý z nás, sa má zriekať seba samého pre pomoc druhému. Boh nás povolal slúžiť si navzájom. Služba prináša so sebou aj obetu, sebazaprenie, námahu, kríž. Tomu sa pri ceste do Nebeského kráľovstva nie je možné vyhnúť. Pán Boh neušetril od kríža ani svojho jediného Syna, môžme čakať, že by ušetril nás? No tak, ako neopustil Jeho, ani nás neopustí.

Najbližší adventný večer s Božím Slovom bude viesť o. Marek v utorok 17. decembra. Začína sa svätou omšou bez homílie o 18.00 hod. Srdečne Vás pozývame!