Mesiac sv. Ondreja, apoštola

V mesiaci november slávime spomienku na patróna našej farnosti a Košickej arcidiecézy, sv. Ondreja, apoštola. Pri tejto príležitosti sa budeme celý mesiac po svätej omši modliť litánie k sv. Ondrejovi a prosiť ho o pomoc a ochranu.

Zo života sv. Ondreja

Svätý Ondrej bol jedným z dvanástich apoštolov Ježiša Krista,v Jánovom evanjeliu o ňom čítame, že bol prvým učeníkom Pána Ježiša- „prvý povolaný“. Narodil sa v 5. st. pred Kr. v meste Betsaide, ležiacom na severovýchodnom brehu Genezaretského jazera. Jeho bratom bol apoštol Šimon, neskôr zvaný Peter. Celá ich rodina sa venovala rybárstvu, podobne ako Ján a Jakub Zebedejoví, ktorí boli takisto neskôr Kristovými učeníkmi. Celú mladosť prežil Ondrej v mieste svojho narodenia a neskôr sa spolu s manželkou a bratom Šimonom usadil v Kafarnaume.

Ondrej spolu s Jánom, Zebedejovým synom, patrili k verným nasledovníkom Jána Krstiteľa. Prvé stretnutie s Ježišom bolo práve v čase, kedy boli s Jánom Krstiteľom. Keď šiel Ježiš okolo nich, Ján Krstiteľ zvolal: Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta“. ( Jn 1, 29 ) Obaja učeníci sa po týchto slovách vybrali za Ježišom a zostali v ten deň s ním. Ondrej šiel ako prvému oznámiť správu, že našli Mesiáša, svojmu bratovi Šimonovi a hneď potom ho priviedol k Ježišovi. Ježiš sa na neho zahľadel a povedal mu: „Ty si Šimon, syn Jánov, ale budeš sa volať Kéfas,“ čo v preklade znamená Peter.“ ( Jn 1, 42 ) Okrem tejto zmienky o povolaní prvých učeníkov, opisuje evanjelista Marek iné stretnutie Ondreja a Šimona Petra s Ježišom, a to pri spúštaní sietí do mora pri rybolove. Keď ich Ježiš uvidel, povedal im: „ Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí“. (Mk 1, 17 ) Odvtedy obaja bratia nasledovali Pána Ježiša.

O apoštolovi Ondrejovi sa cirkevní otcovia zmieňujú aj ako o „ privádzačovi ku Kristovi“. Po tom, čo priviedol k Majstrovi svojho brata Šimona, bol to práve on, ktorý prišiel k Ježišovi s chlapcom, ktorý mal päť chlebov a dve ryby a stal sa spolu s ostatnými svedkom rozmnoženia chlebov. Okrem toho Písmo spomína ešte udalosť, keď sa na Filipa obrátili Gréci v Jeruzaleme so žiadosťou stretnúť Krista. Filip túto prosbu predniesol Ondrejovi a ten ich zaviedol k svojmu Učiteľovi.

Apoštol Ondrej žil približne 12 rokov v Jeruzaleme, následne šiel ohlasovať evanjelium do mnohých miest, až sa dostal do Grécka, kde dosiahol najväčšie apoštolské úspechy. V gréckom meste Patras bol zatknutý a obžalovaný z toho, že odvracia ľud od bohov a ničí ich chrámy. Bol odsúdený na smrť ukrižovaním. Podobne ako jeho brat Peter, aj on žiadal, aby mohol zomrieť na inom kríži ako Ježiš, preto mu vybrali kríž v tvare písmena X. Umieral tri dni a počas tej doby kázal tým, ktorí sa zhromažďovali okolo kríža.

Ostatky sv. apoštola Ondreja sú uložené v Katedrále sv. Ondreja v talianskom mestečku Amalfi, s výnimkou lebky, ktorá bola prenesená do katedrály v meste Patras.

Spracované podľa www.zivotopisysvatych.sk, www.catholica.cz