Adorácia rodín za rodiny 2019

V piatok 7. júna prebieha v našej farnosti 12- hodinová adorácia rodín za rodiny, so začiatkom o 8.00 hod. Jednotlivé rodiny, resp. spoločenstvá majú hodinovú službu. Prosíme tých, ktorí môžu prísť na konkrétnu hodinu, aby sa zapísali na hárok na nástenke vo farskom kostole. Ďakujeme.

O čo ide?

Štafetová adorácia rodín za rodiny v spolupráci s farnosťami, rehoľnými komunitami a kresťanskými organizáciami na Slovensku je koordinovaná pod záštitou Familiae Locum- Rodinkovo, n.o. Každý deň počas roka 2019 prebieha nepretržitá 12- hodinová adorácia v niektorej farnosti/reholi na Slovensku s úmyslom modlitieb za rodiny. Zapojiť sa do tejto modlitbovej iniciatívy je možné týmito spôsobmi:

1. účasť na adorácii spolu ako rodina

2. účasť zástupcu rodiny na adorácii, ktorý sa následne podelí s ostatnými príbuznými o zážitky z prežitých chvíľ na modlitbe

3. účasť niekoho zo širšej rodiny na adorácii, ktorý sa bude modliť za Vašu rodinu a za všetky rodiny na Slovensku

Adorácia za rodiny má byť časom, kedy sa rodina zastaví, stíši pred Pánom, bude načúvať Jeho  hlasu, hovoriť s Ním, aby naplnila poslanie, ktoré jej zveril sám Boh.

Koordináciu a prípravu adorácie v našej farnosti má na starosti r. Paraličová- prihlásenie sa na: jan.paralic2@gmail.com. Viac info aj tu: