Sviatosť krstu

Čo je to krst?

Krst je prvá zo siedmich sviatostí, nazýva sa aj bránou do života v Duchu a bránou k ostatným sviatostiam, pretože bez krstu nie je možné prijať inú sviatosť. V nej Pán Boh očisťuje našu dušu od dedičného hriechu a posväcuje ju. Zaodieva nás do posväcujúcej milosti. Krstom sa stávame Božími deťmi, kresťanmi - katolíkmi, členmi Cirkvi a dedičmi Božieho kráľovstva. 

Kedy je potrebné dať dieťa pokrstiť? 


čo najskôr po narodení 
v našej farnosti sviatosť krstu sa spravidla vysluhuje v sobotu o 11:30 alebo v nedeľu pri sv. omši o 10:00. 

Kde má byť dieťa pokrstené? 


keď je zdravé – vo farskom kostole v mieste trvalého bydliska rodičov 
keď je choré, prípadne zomiera – môže ho pokrstiť ktokoľvek, kto vie krstiť a chce krstiť. Teda doma, alebo v nemocnici. Keď sa dieťa uzdraví, je potrebné ho doniesť do kostola, aby kňaz vykonal doplňujúce obrady, ktoré predpisuje Cirkev.

Kde majú rodičia nahlásiť krst dieťaťa?

 

        V kancelárii farského úradu počas úradných hodín, kde sa vypíšu administratívne záležitosti. Je vhodné, aby o krst prišiel požiadať aspoň jeden z rodičov, nakoľko je potrebné, aby podpísal žiadosť o krst dieťaťa.


Čo rodičia potrebujú doniesť do kancelárie? 


        Kópia rodného listu dieťaťa. Krstné listy oboch krstných rodičov, ktoré nesmú byť staršie ako 3 mesiace a musia obsahovať poznámku o birmovke! Ak nebývate na území našej farnosti a chcete, aby vaše dieťa bolo pokrstené u nás, je potrebné, aby ste doniesli povolenie ku krstu od farára vášho trvalého bydliska. 


Aké meno majú dať rodičia dieťaťu? 


Je vhodné, aby krstenec mohol mať vzor v niektorom so svätých a aby svojho nebeského patróna mohol žiadať o príhovor. Meno dieťaťa nemá byť v rozpore s katolíckou morálkou a zmýšľaním veriacich ľudí. 

Akých krstných rodičov si treba vybrať? 


        Je potrebné vybrať takých krstných rodičov, ktorí budú svojmu krstnému dieťaťu dobrým príkladom. Krstným rodičom nemôže byť nekatolík (napr. evanjelik), civilne rozvedený, a ten, kto žije pohoršlivým životom (napr. žije ako druh a družka). Krstný rodič má byť bez právnej prekážky. Musí mať najmenej 16 rokov a byť pobirmovaný, ak žije v manželstve, má to byť platne uzavreté sviatostné manželstvo. Medzi krstným rodičom a dieťaťom vzniká duchovné príbuzenstvo. V prípade zlyhania rodičov vo výchove, krstní rodičia majú byť prví, ktorí ponúknu pomocnú ruku krstencovi. 

Aké povinnosti majú rodičia dieťaťa? 


Rodičia majú povinnosť vychovávať ho v katolíckej viere. Znamená to snažiť sa z dieťaťa vychovať nielen dobrého človeka, ale aj dobrého kresťana katolíka. Ich povinnosťou je byť pre dieťa príkladom, naučiť ho modliť sa, predstaviť mu pravdy viery a priviesť dieťa aj k ďalším sviatostiam. Majú formovať jeho mravný charakter podľa Božích prikázaní lebo raz budú stáť pred Pánom Bohom a vydávať počet z toho, ako si plnili svoje povinnosti.


Čo si máme na krst priniesť? 


        Krstnú sviecu a bielu košieľku. Na košieľke má byť vyšité, alebo vypísané meno dieťaťa, dátum jeho narodenie a dátum krstu.


Krst dospelého 


Záujemca nech sa sám príde nahlásiť v čase úradných hodín do farskej kancelárie, kde sa dohodne s kňazom na forme a podmienkach prípravy. SvOndreja 2017. © All rights reserved.Design: ALANDESIGN.EU